هشتمین همایش ملی و نمایشگاه تخصصی مهندسی محیط زیست

هشتمین همایش ملی و نمایشگاه تخصصی مهندسی محیط زیست

 بدينوسيله ضمن پوزش بابت به تعويق افتادن زمان برگزاري همايش به استحضار كاربران محترم هشتمين همايش ملي و نمايشگاه تخصصي مهندسي محيط زيست مي رساند به منظور جلوگيري از تقارن زماني همايش مهندسي محيط زيست به عنوان بزرگترين گردهمايي متخصصان محيط زيست كشور با نمايشگاه سالانه محيط زيست و نمايشگاه سالانه نفت، گاز و پتروشيمي، شوراي سياستگزاري همايش مقرر نمود تاريخ برگزاري همايش به آبانماه سال 95 كه مقارن با زمان برگزاري 7 دوره گذشته نيز بوده است تغيير يابد.

 

محورهاي همايش:

آب و فاضلاب:
- تصفيه آب براي مصارف شهري و صنعتي (سيستم ها و فرآيندها)
- تصفيه فاضلاب شهري و صنعتي
- راهبري تصفيه خانه هاي آب و فاضلاب شهري و صنعتي
- مديريت كاهش آلودگي آبهاي سطحي و زيرزميني
- استانداردهاي كيفي آلودگي آب (حدود مجاز آلاينده هاي خطرناك)
- استانداردهاي كيفي پساب هاي تصفيه شده
- تصفيه (تثبيت) لجن هاي حاصل از تصفيه آب و فاضلاب
- دفع و استفاده مجدد از پساب
- دفع و استفاده مجدد از لجن
 
خاك و پسماند:
- شناسايي و پايش آلاينده هاي خاك
- حذف آلاينده هاي خاك با استفاده از فناوري هاي فيزيكي، شيميايي و ميكروبيولوژيكي، حرارتي و ...
- استانداردهاي حد مجاز آلاينده ها در خاك
- مديريت پسماند (جمع آوري، كاهش از مبداء، دفع، دفن، بازيافت، كمپوست و...)
- مكان يابي، طراحي و اجراي محل دفن بهداشتي و مهندسي پسماندها (لندفيل)
- زباله سوزي و پسماندهاي ويژه
 
هوا و صوت:
-پايش و كنترل آلاينده هاي خروجي از منابع ثابت و سيار
- شناسايي و كنترل آلودگي هاي صوتي و الكترومغناطيسي
-  شناسايي و پايش آلاينده هاي هواي شهري و صنعتي
- استانداردهاي كيفيت هواي شهري و محيط كار
- ارائه و بررسي طرحهاي جامع كاهش آلودگي هوا
- مدل سازي انتشار آلودگي هوا از منابع ثابت و متحرك
 
محورهاي ويژه:
- فن آوريهاي نوين مهندسي محيط زيست در پايش و حذف آلاينده هاي محيط زيست
- به كارگيري نانوتكنولوژي در فيلتراسيون فاضلاب هاي شهري و صنعتي (نانو فيلترها)
- فن آوري هاي نوين كاهش و حذف گازهاي آلاينده و ذرات خروجي از دودكش صنايع
- كاربرد GIS در شناسايي و پهنه بندي آلاينده هاي زيست محيطي
- كاربرد سنجش از دور در شناسايي و پايش آلاينده ها
- كاربرد بيوتكنولوژي در حفظ محيط زيست
- روشهاي مديريت و كاهش آلاينده هاي آلي پايدار (POPs)
-بررسي مدلهاي رياضي و نرم افزاري پخش آلاينده ها
- كاربرد نرم افزارهاي جديد زيست محيطي در پروژه هاي عمراني و صنعتي
- استانداردهاي نوين آلاينده هاي خطرناك در منابع هوا، آب و خاك
- زباله سوزهاي بيمارستاني و صنعتي و راهكارهاي راهبردي بهينه آنها
- شناسايي و كنترل آلودگي هاي ناشي از معادن كشور
- نقش مهندسي محيط زيست در انجام موثر مطالعات ارزيابي اثرات زيست محيطي طرحها (EIA)
- محيط زيست و فناوري اطلاعات
- محيط زيست و دولت الكترونيك
- روشهاي نهادينه سازي فرهنگ زيست محيطي
- روشهاي موثر آموزش مهندسي محيط زيست
-  ارزش گذاري اقتصادي عملكرد زيست محيطي صنعت
- بهينه سازي مصرف انرژي و پيامدهاي كاهش آلودگي
- الگوهاي موثر مديريت محيط زيست صنعتي

نظرات