سومین کنفرانس بین المللی رویکردهای نوین در علوم ،مهندسی و تکنولوژی

سومین کنفرانس بین المللی رویکردهای نوین در علوم ،مهندسی و تکنولوژی

محورهاي كنفرانس:

علوم مهندسي

- مهندسي كامپيوتر

-مهندسي برق

-مهندسي الكترونيك

مهندسي مكانيك

-مهندسي عمران

-معماري

 

علوم انساني:

- مديريت

- اقتصاد

-حسابداري

- روانشناسي

-علوم تربيتي

- محيط زيست

نظرات