اولین همایش مدیریت تقاضا و بهره وری مصرف آب

اولین همایش مدیریت تقاضا و بهره وری مصرف آب

محورهاي همايش:

آب و محيط زيست
بهره برداري پايدار از اكوسيستم هاي آبي
ملاحظات اكولوژيكي و زيست محيطي در طرح هاي آبي
اثرات كم آبي در تنوع زيستي (جانوري، گياهي)
احيا و بهبود وضعيت كمي و كيفي تالاب ها و درياچه ها
آلودگي، شاخص هاي زيستي و زيست پالايي رودخانه ها و مخازن آبي
فناوري هاي نوين زيستي در احياء منابع آبي
استفاده بهينه از آب هاي نامتعارف در كشاورزي پايدار

بحران آب
بحران آب و تاثيرات آن بر منابع آبهاي سطحي و زيرزميني
بحران آب و مصارف صنعتي و شهري
بحران آب و استفاده از آبهاي نامتعارف
بحران آب و استفاده از فناوريهاي نوين
تغييرات اقليمي، خشكسالي و بحران آب
بحران آب و تاثيرات اقتصادي و اجتماعي آن
بحران آب و مسائل زيست محيطي
راههاي مقابله با بحران آب

مديريت منابع آب
برنامه ريزي و مديريت جامع منابع آب
مديريت كيفي منابع آب
مديريت منابع آب سطحي
مديريت منابع آب زيرزميني
تغيير اقليم و اثرات آن بر منابع آب
منابع آب و آمايش سرزمين

بهينه سازي مصرف آب
بهره برداري بهينه از منابع آب
روش هاي آبياري و ارتقاي مصرف بهينه آب
ارتقاي بهره وري آب در سازه هاي آبي و هيدروليكي
كاربرد فناوري هاي نوين در بهينه سازي مصرف آب
روش هاي مدلسازي در بهره وري بهينه آب
بهينه سازي مصرف آب با رويكرد توسعه پايدار

بازيافت آب
بازيافت آب از فاضلاب شهري
بازيافت آب از پساب هاي صنعتي
بازيافت آب از پساب هاي صنعتي
تكنيكهاي بازيافت آب در مقايسه با انتقال آب از ساير حوزه ها
اقتصاد بازيافت آب
هزينه هاي بازيافت آب
بازيافت پساب خشك
بازيافت آب و محيط زيست
نقش بازيافت آب در محور توسعه پايدار

بحران آب و خشكسالي
ديدگاه هاي نظري و كاربردي در خشكسالي
خشكسالي و كشاورزي
خشكسالي، منابع طبيعي، امور دام، جنگل ها و مراتع
مديريت مشاركتي در شرايط خشكسالي و كم آبي
خشكسالي و آمايش سرزمين
اثرات زيست محيطي، اقتصادي - اجتماعي و سياسي خشكسالي
خشكسالي و تغيير اقليم
پيش بيني كوتاه مدت و بلند مدت خشكسالي
مدلهاي ديناميكي و سينوپتيكي خشكسالي
خشكسالي و مديريت منابع آب
خشكسالي و مديريت خاك ورزي      

بحران آب و كشاورزي
اصلاح نژاد و كم آبي
زراعت و كم آبي
روش هاي نوين جمع آوري و حفاظت آب
افزايش راندمان آبياري
اهميت آب در اقتصاد كشاورزي
استفاده از آبهاي نامتعارف در كشاورزي

بحران آب و هواشناسي
مدلسازي تبخير تعرق و فرآيندهاي گياه و محيط
مدلسازي و پيش بيني هاي هواشناسي بحران آب
كاربرد سامانه هاي داده برداري خودكار در مديريت آب

آب و فاضلاب
مديريت تقاضا و مصرف آب
تامين آب شرب و حفاظت از منابع
تاسيسات آب و فاضلاب و بهينه‌سازي انرژي
تاسيسات آب و فاضلاب و افزايش بهره‌وري
تاسيسات آب و فاضلاب و فناوري‌هاي نوين
تاسيسات آب و فاضلاب و محيط‌ زيست

 شبكه هاي آبياري و زهكشي
بحران آب و مديريت بهره‌برداري از شبكه‌هاي آبياري و زهكشي
مطالعات و طراحي شبكه‌هاي آبياري و زهكشي
ارتقا بهره‌وري مصرف آب در شبكه‌هاي آبياري
مسائل و مشكلات اجرايي شبكه‌هاي فرعي آبياري و زهكشي
شبكه‌هاي آبياري و زهكشي و محيط زيست
مباحث نوين در شبكه‌هاي آبياري و زهكشي

آب و زمين شناسي
منابع آب كارست و سازندهاي سخت
هيدروژئوشيمي، ايزوتوپي و رديابي منابع آب
كميت و كيفيت منابع آب زيرزميني
فرونشست و مخاطرات زمين شناختي مرتبط با منابع آب
مطالعات هيدروژئولوژي كارست در پروژه هاي مهندسي
ژئوفيزيك و اكتشاف آب هاي زيرزميني
چاه پيمايي و اكتشاف آب هاي زيرزميني
پردازش، مدل سازي و تلفيق داده ها و اكتشاف آب هاي زيرزميني
فناوريهاي نوين در اكتشاف آب

تكنولوژي تعديل آب و هوا
مديريت و تعديل آثار پديده هاي جوي
تاثير باروري ابرها بر افزايش بارش و رواناب
جايگاه باروري ابرها در كاهش اثرات خشكسالي
ايجاد افزايش بارش بعنوان يكي از راهكارهاي كاهش اثرات خشكسالي

و ساير محورهاي مرتبط با مديريت، تقاضا و بهره وري مصرف آب

نظرات