اولین کنفرانس ملی سنجش از دور و سیستم اطلاعات جغرافیایی در علوم زمین

اولین کنفرانس ملی سنجش از دور و سیستم اطلاعات جغرافیایی در علوم زمین

امروزه با توجه به پيشرفت علوم و سيستم هاي كامپيوتري، سيستم هاي اطلاعات جغرافيايي و سنجش از دور در زمينه هاي زمين شناسي، مطالعات زيست محيطي، برق، نفت، گاز ،نظامي، راه و ترابري، بهداشت ،منابع آب و آبخيزداري، كشاورزي، جنگلداري، تعليم و تربيت، كاربردهاي شهري، تجارت، صنعت، سازمانها و ... كاربرد فراواني پيدا نموده است. از اينرو مركز پژوهش هاي علوم جوي و اقيانوسي دانشگاه شيراز با همكاري موسسه علمي – تحقيقاتي چشم انداز هزاره سوم ملل شيراز برآنست تا با حضور دانشجويان، اساتيد و محققين ايران زمين در اولين كنفرانس ملي سيستم هاي اطلاعات جغرافيايي و سنجش از دور در علوم زمين، آخرين دستاوردهاي اين حوزه را به نمايش گذارد.

 

محورهاي كنفرانس:

-هوا و اقليم
-مجموعه علوم جغرافيايي
-مجموعه علوم كشاورزي
-مجموعه علوم منابع طبيعي و محيط زيست
-مجموعه علوم زمين شناسي
-مخاطرات طبيعي

نظرات