سومین کنفرانس بین المللی اقتصاد در شرایط تحریم

سومین کنفرانس بین المللی اقتصاد در شرایط تحریم

 

بحث اعمال تحريم ها، پيامدها، و اثرگذاري آن بر زندگي جوامع، و به خصوص اعمال تحريم هاي ناعادلانه عليه كشور عزيزمان ما را بر آن داشت، تا با توجه به ضرورت و اهميت آثار تحريم به اين موضوع پرداخته، و با توجه به اينكه تاكنون مقالات، مستندات و كتابهاي معدودي درباره ي تحريم به رشته تحرير درآمده است و پاسخگوي نيازهاي علمي و اجرايي در سطح بين المللي نبوده و اغلب سعي شده است تا با مبنا قراردادن مفاهيم، نظريه ها و روشها، برداشتهاي سطحي و يا سياسي از موضوع گردد. وقت آن رسيده است تا با برگزاري كنفرانسي بين المللي در ارتباط با تحريم و آثار آن، جبهه علمي عليه پايه گذاران تحريم صورت داده و به صورت كاملا علمي آثار تحريم ها را بر سلامت عمومي، فقر، امنيت غذايي، محيط زيست، مهاجرت، كمكهاي انسان دوستانه، دارو، توليد و تجارت انرژي، نظام مالي و پولي بين المللي، تجارت بين الملل، فضاي كسب و كار، بنگاههاي كوچك و متوسط، سازمانها و شركتهاي بين المللي، كارآفريني، اشتغال، توريسم، سرمايه گذاري و ... در كشورهاي هدف تحريم و جامعه بين المللي مورد بررسي قرار دهيم. و با اغناء روحيه كاوشگري جامعه علمي بين المللي براي كسب اطلاع از آثار تحريم و تبادل نظر در اين ارتباط به تجميع تجربيات، تضارب آراء و انديشه هاي پژوهشگران، اساتيد، خبرگان علمي و صنعتي و ساير افراد، گروه ها، و سازمان هاي بين المللي پرداخته و به صورت كاملا علمي تحريم هاي بين المللي را از ديدگاه اقتصادي، حقوقي، پزشكي، علوم سياسي، جامعه شناسي، علوم اجتماعي و ... مورد تحليل و نقد قرار گيرد.

از اين‌ رو، شركت پژوهشي صنعتي طرود شمال در نظر دارد "سومين كنفرانس بين المللي اقتصاد در شرايط تحريم" را در تاريخ 31 شهريور 1394 برگزار نمايد. با عنايت به جديد بودن موضوع، گستردگي زمينه‌هاي علمي و نياز روزافزون به تبادل نظر و گسترش انديشه‌هاي نو در اين زمينه، سعي دارد تا با برگزاري اين كنفرانس آثار مخرب تحريم را بر جامعه بين المللي مشخص نموده و شرايط را براي ظهور و بروز پتانسيل هاي جبهه علمي بين المللي را بر ضد تحريم تقويت نمايد.

شايد تصور گردد با توافقات صورت گرفته در مذاكرات اخير كليه تحريم ها برداشته شده و پرداختن به موضوع تحريم ها و آثار آن ديگر در اولويت نمي باشد. در پاسخ به اين مسئله بايد عنوان داشت تحريم ها به كلي برداشته نخواهد شد بلكه در صورت به نتيجه رسيدن مذاكرات شامل برداشته شدن برخي از تحريم هايي گردد كه تنها به دليل مسائل هسته اي وضع شده است و بسياري از تحريم ها به قوت خود باقي خواهند ماند. همانگونه كه كشورهاي عراق و افغانستان با گذشت بيش از يك دهه از اشغال آنها هنوز بسياري از تحريمهاي آنها پابرجا مانده است. علاوه بر اين برخي از محورهاي كنفرانس نيز شرايط اقتصادي بعد از تحريم ها را مد نظر قرار خواهد داد و همچنين با توجه به بين المللي بودن كنفرانس اقتصاد در شرايط تحريم بسياري از كشورهاي در شرايط تحريم نيز مد نظر مي باشد.

 

اهداف كنفرانس‌:

- معرفي و شناساندن آثار مخرب تحريم بر جامعه بين المللي
- بوجود آوردن شرايط لازم براي ظهور و بروز پتانسيل هاي جبهه علمي بين المللي بر ضد تحريم
- معرفي اقتصاد مقاومتي به جامعه بين المللي و انتقال ادبيات اقتصاد مقاومتي به ادبيات اقتصاد جهاني
(با معرفي مجله اقتصاد مقاومتي در طول كنفرانس و چاپ مقالات برتر كنفرانس در اين مجله)
- پويائي ارتباطات علمي ـ تحقيقاتي فيمابين پژوهشگران داخلي و خارجي
- تبادل نظر و دريافت آخرين دستاوردهاي علمي و پژوهشي و همچنين پويائي ارتباطات علمي ـ تحقيقاتي فيمابين پژوهشگران اساتيد،كارشناسان و خبرگان علمي داخلي و خارجي
- نشان‌ دادن توانمنديهاي علمي و سياسي جمهوري اسلامي ايران
- معرفي دستاوردهاي علمي كشور به مراكز علمي و پژوهشي و دانشگاههاي جهان
- ايجاد بستري مناسب جهت رقابت سازنده بين پژوهشگران و قدرداني از فعاليتهاي تحقيقاتي آنان در اين حوزه
- ارتقاي سطح دانش، مهارت‌هاي فني و ترويج فرهنگ علمي جامعه
- بهره گيري ازيافته ها و دستاوردهاي كنفرانس به صورت راهكارهاي پروژه‌اي كه درنهايت بتواندنقش محوري در توسعه اين حوزه را تبيين و تثبيت نمايد.

 

محورهاي كنفرانس:

 - تبيين شرايط اقتصادي كشورهاي تحريم شده(روسيه، چين، ايران، كوبا، عراق، پاكستان، آفريقاي جنوبي، سوريه، سودان، افغانستان، كره شمالي و … ) از منظر متغيرهاي كلان اقتصادي(تورم، نرخ بهره، نرخ ارز، توليد ناخالص داخلي، صادرات و واردات، رشد اقتصادي، بيكاري، ماليات، خصوصي سازي و ... )
- تبيين شرايط اقتصادي كشورهاي تحريم شده از منظر اقتصاد خرد (بازارها، تئوري بازيها، توزيع درآمد و ... )
- تحريم اقتصادي از بعد اجتماعي (سلامت عمومي، تندرستي، امنيت غذايي، محيط زيست، مهاجرت، نژادپرستي، سرمايه اجتماعي و …)
- تحريم اقتصادي و حقوق و سياست بين الملل (حقوق بشر، دموكراسي، كمكهاي انسان دوستانه و …)
 - تحريم ها و توليد و تجارت انرژي (نفت، گاز و …)
- نظام مالي و پولي بين المللي و شرائط تحريم هاي اقتصادي
- تحريم ها  و سيستمهاي بانكداري و تجارت بين الملل
- تحريم اقتصادي و فضاي كسب و كار، كارآفريني، بنگاههاي كوچك و متوسط، سازمانها و شركتهاي بين المللي و ...
- تحريم ها و صنعت توريسم سرمايه گذاري مستقيم و غير مستقيم خارجي
- ماهيت و مدل هاي تحريم
- مديريت تحريم ها
- نوع شناسي ابعاد تحريم هاي اقتصادي
- تحريم ها و اقتصاد مقاومتي
- مديريت سازمانها در شرايط تحريم
- كاهش تحريم ها و آثار اجتماعي و اقتصادي آن
- توافقات ژنو و آثار و نتايج آن
- شرايط اقتصادي بعد از تحريم ها و چالش ها و فرصت هاي آن
- بيانيه لوزان و آثار و نتايج آن
- اقتصاد نظامي
- اقتصاد مقاومتي
- هر نوع تحليلي از اقتصاد ايران با توجه به تحريم هاي 37 ساله عليه كشورمان جزء محورهاي كنفرانس مي باشد.
و ديگر مباحث مرتبط با تحريم و آثار آن

 

نظرات