هفتمین کنفرانس ملی تحلیل پوششی داده ها

هفتمین کنفرانس ملی تحلیل پوششی داده ها

محورهاي كنفرانس:

-نظريه هاي اساسي در تحليل پوششي داده ها
- تحليل پوششي داده ها در علوم 
-تحليل پوششي داده ها ي فازي
- تحليل پوششي داده هاي تصادفي
- تصميم گيري چند معياره و تحليل پوششي داده ها
-الگوريتم هاي فراابتكاري در تحليل پوششي داده ها
-كاربرد تحليل پوششي داده ها در صنعت
-كاربرد تحليل پوششي داده ها در نظام مديريتي و ارزيابي عملكرد

نظرات