دومین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم جغرافیا و برنامه ریزی، معماری و شهرسازی

دومین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم جغرافیا و برنامه ریزی، معماری و شهرسازی

اهداف كنفرانس:

 آشنايي با آخرين دستاوردهاي علمي و جديدترين متدهاي پژوهشي انجام يافته در علوم جغرافياو برنامه ريزي، معماري
و شهرسازي.
اهتمام ويژه انديشمندان به ضرورت فرهنگ توسعه پايدار و توسعه آموزش و پژوهش علوم جغرافياو برنامه ريزي، معماري و 
شهرسازي در فضاي تمام الكترونيك.
 راه اندازي دبيرخانه دائمي كنفرانس و دسترسي آسان علاقمندان و صرفه جويي در هزينه و وقت پژوهشگران.
 فراهم سازي بسترمناسب براي انتقال دانش وتجربيات كشورهاي مختلف.
 جلب توجه صاحبنظران و سياستگزاران بخشهاي مرتبط به اهميت استفاده از دستاوردهاي نوين در بهينه سازي فعاليتها و توجه به 
مقوله توسعه پايدار.
اشاعه ي فرهنگ توسعه پايدار در  علوم جغرافيا و برنامه ريزي شهري ، معماري و شهرسازي كشور.
 ارائه راهبردها و راهكارهاي تحقق نظريه هاي معماري و شهرسازي اسلامي و شناخت ارزش‌ها و الگوهاي مناسب.
دستيابي به راهكارهاي مناسب توسعه پايدار در بخش هاي جغرافياو برنامه ريزي، معماي و شهرسازي.

 

 

محورهاي كنفرانس:

جغرافيا و برنامه ريزي
جغرافيا ي پزشكي
جغرافيا ي سياسي
جغرافيا ي طبيعي
سنجش از دور
طبيعت گردي(اكوتوريسم)
ژئومورفولوژي
آب و هوا شناسي(اقليم شناسي)
برنامه ريزي و آمايش سرزمين
برنامه ريزي شهري
برنامه ريزي منطقه اي
برنامه ريزي روستايي
برنامه ريزي گردشگري
توسعه پايدار در علوم جغرافيا و برنامه ريزي
ساير مباحث مرتبط با جغرافيا و برنامه ريزي

معماري و شهرسازي
مهندسي معماري
معماري منظر
مديريت پروژه و ساخت
انرژي معماري
مرمت ابنيه سنتي
مطالعات معماري ايران
معماري اسلامي
تكنولوژي معماري
شهرسازي
طراحي شهري
برنامه ريزي شهري و منطقه اي
شهرسازي اسلامي
توسعه پايدار در علوم معماري و شهرسازي
ساير مباحث مرتبط با معماري و شهرسازي

نظرات