دومین کنگره سراسری فناوریهای نوین ایران با هدف دستیابی به توسعه پایدار

دومین کنگره سراسری فناوریهای نوین ایران با هدف دستیابی به توسعه پایدار

محورهاي همايش:

فناوري هاي نوين در حوزه محيط زيست                           
فناوري هاي نوين در حوزه كامپيوتر و فناوري اطلاعات       
فناوري هاي نوين در حوزه صنايع و ايمني صنعتي              
فناوري هاي نوين در حوزه مهندسي عمران                                     
فناوري هاي نوين در حوزه معماري و شهرسازي              
فناوري هاي نوين در حوزه برق و ICT   
فناوري هاي نوين در حوزه مكانيك                                   
فناوري هاي نوين در حوزه دامپزشكي 
فناوري هاي نوين در حوزه مهندسي پزشكي
فناوري هاي نوين در حوزه زيست فناوري                           
فناوري هاي نوين در حوزه علوم وگياهان دارويي                 
فناوري هاي نوين در حوزه فناوري هاي مهندسي            
فناوري هاي نوين در حوزه فضاي مجازي                            
فناوري هاي نوين در حوزه فناوريهاي نرم و مديريت
فناوري هاي نوين در حوزه كشاورزي
فناوري هاي نوين در حوزه نفت و انرژي
فناوري هاي نوين در ساير زمينه ها

نظرات