اولین کنگره بین المللی زمین، فضا و انرژی پاک

اولین کنگره بین المللی زمین، فضا و انرژی پاک

محورهاي كنگره:

      مهندسي شهرسازي
      برنامه ريزي، طراحي و مديريت شهري
      شهرسازي، تكنولوژي و توسعه نوين شهري
     شهرسازي زيست مبنا
      تعاملات اجتماعي در فضاهاي شهري
      مدرنيته و هويت شهري
      مشاركت‌هاي مردمي و نقش آن در توسعه مديريت شهري
      توسعه پايدار
      حاشيه نشيني و اسكان غيررسمي
      توسعه پايدارو شهرهاي مجازي، شهرهاي الكترونيكي، شهرهاي هوشمند


   نقشه برداري و سنجش از دور

         نقشه برداري الگوهاي مسكوني براي پايش شهرسازي
        سنجش از دور وGIS براي مديريت هاي اورژانسي اطلاعات هندسي براي هشدار در بحران هاي طبيعي
        انفورماتيك، ژئواينفورماتيك و سنجش از دور
        استخراج عوارض و بازيابي اطلاعات از تصاوير ماهواره اي اپتيكي و راداري تحليل تصاوير چندزماني
        كاربرد تكنيك هاي سنجش از دور در علوم زمين
        تحليل تصاوير هوايي و ماهواره اي براي تهيه داده مكاني
        بروزرساني و بهبود پايگاه داده هاي مكاني با استفاده ازGIS
        تهيه سريع نقشه براي كاربردهاي محيطي و مديريت بحران كاربرد هايGIS و سنجش از دور
        مدل سازي داده ،بصري سازي وaugmented reality
        GIS ديناميك، پردازش هندسي، طراحي هندسي 
        برداشت ليزري براي نقشه برداري 3 بعدي و تهيه نقشه
        تحليل تصاوير فراطيفي سيستمSAR با توان تفكيك بالا
        پايش تغيير شكل بر اساس دادهSAR كاليبراسيون و تلفيق سيستم و سنجنده سنجنده ها و روش هاي تهيهDEM

   بهينه سازي الگوي مصرف آب
       بهره برداري بهينه از منابع آب در بخش كشاورزي
       نقش روش هاي آبياري در ارتقاي مصرف بهينه آب
       ارتقاي بهره وري آب در سازه هاي آبي و هيدروليكي
       مديريت آب و الگوي كشت در شبكه هاي آبياري و زهكشي
       مديريت بهينه آب در دوره هاي خشكسالي
       كاربرد فناوري هاي نوين در بهينه سازي مصرف آب
      بهينه سازي مصرف آب با رويكرد توسعه پايدار
      روش هاي مدلسازي در بهره وري بهينه آب
       بحران آب و تاثيرات آن بر منابع آبهاي سطحي و زيرزميني
       بحران آب و مصارف صنعتي و شهري
       بحران آب و استفاده از آبهاي نامتعارف
       بحران آب و استفاده از فناوريهاي نوين
       تغييرات اقليمي، خشكسالي و بحران آب
       بحران آب و تاثيرات اقتصادي و اجتماعي آن
       بحران آب و مسائل زيست محيطي
      راههاي مقابله با بحران آب


    گردشگري و فضا

         گردشگري و محيط زيست
        گردشگري و طبيعت گردي
        گردشگري و جغرافيا
        گردشگري ومدل هاي اقليمي
        گردشگري در مناطق حفاظت شده ،پارك هاي ملي وجنگلي
        گردشگري در سواحل
        گردشگري و توسعه پايدار
        گردشگري روستايي
        استراتژي هاي هدفمند كردن مديريت گردشگري
       گردشگري مذهبي
        گردشگري فرهنگي
        گردشگري و موزه ها
        تغييرات آب و هوايي و گردشگري
        نقش صنعت در اداره ي رشد حمل و نقل و گردشگري
       آموزش و تورگرداني گردشگري
        گردشگري و موسيقي هاي محلي
        گردشگري ادبي
        گردشگري ورزشي(كوهنوردي، كويرنوردي ،دوچرخه سواري توريستي ،اسكي)


    جغرافياي طبيعي (ژئومورفولوژي و اقليم شناسي)

        مدلسازي و محاسبات در علوم زمين زمين شناسي مهندسي نئوتكتونيك
        ژئوشيمي، كاني شناسي، سنگ شناسي و آتشفشان شناسي
        چينه شناسي، رسوب شناسي و فسيل شناسي ژئوفيزيك و زلزله شناسي
        مخاطرات طبيعي هيدروژئومورفولوژي
        فن آوري جديد علوم زمين
        تكتونيك و زمين شناسي ساختماني
        تغيير اقليم و جنبه هاي اجتماعي – اقتصادي
        تغيير اقليم و پيامدهاي آن بر منابع آب
        تغييراقليم و اثرات زيست بومي آن
        تغيير اقليم و پيامدهاي آن بر بهداشت و سلامت
        تغيير اقليم و جنبه هاي قانوني ، حقوقي و فراملي
        تغيير اقليم و سياست هاي كاهش انتشار
        هواشناسي دريا


   جغرافياي سياسي

        جغرافياي سياسي و شهر
        جغرافياي سياسي و حكمروايي شهري
        جغرافياي سياسي فضاي شهري
        جغرافياي سياسي و شهرداريها و شوراهاي شهر
        جغرافياي سياسي و مديريت شهري
        مديريت بحران هاي شهري
        كانون هاي تاثيرگذار در امنيت شهر
        شهرهاي ساحلي و امنيت
        شهرهاي مرزي و امنيت
        جنگ هاي شهري و دفاع عامل
        بحران هاي زيست محيطي(آلودگي هاي هوا و...) و امنيت شهري
        توسعه پايدار شهري، عدالت و برنامه‌ريزي فضايي
        نابرابريهاي اجتماعي و عدالت فضايي در شهر
        جغرافياي جنسيت و عدالت شهري
        عدالت فضايي و خدمات عمومي در شهر
        عدالت فضايي، كشمكش ها و جنبش هاي شهري
        جغرافياي سياسي شهر الكترونيك
        امنيت شهري و فناوريهاي نوين
        شهر مجازي و چالش هاي سياسي مديريت شهري
        جايگاه جهانشهرها در مناسبات ژئوپليتيكي
        جهاني شدن و سياه چاله هاي شهري
        رقابت بر سر جايگاه جهان شهري
        جهاني شدن و كلانشهرهاي جهاني
        حاكميت محلي، روابط بين المللي و ديپلماسي شهري
        وزن شهرها در نظام قدرت در مقياس محلي، ملي، منطقه اي و بين المللي(جهاني)
        شهر و سياست هاي بين الملل
        فرايند هاي اقتصاديسياسي و رشد فيزيكي شهرها
        اقتصاد سياسي شهر و آسيب هاي اجتماعي


مديريت پسماند و آلايند هاي زيست محيطي

        ارزيابي اثرات محيط زيستي
        ارزيابي اثرات سلامت
        بهداشت محيط و بهداشت مواد غذايي
        پايش هاي محيط زيستي
       آلودگي هاي محيط زيستي
        آلودگي هوا
        آلودگي خاك
       آلودگي آب
        فاضلاب
        مديريت يكپارچه پسماند
        زمين پزشكي
        ايپدميولوژي محيطي
       رسانه‌ها، آموزش و فرهنگ‌سازي
        بيمارستان‌ها و آمادگي بيمارستاني
        شريان‌هاي حياتي آب، فاضلاب و برق
        ايمني پالايشگاه‌ها، خطوط انتقال نفت و گاز و صنايع پتروشيمي
        تأمين مسكن و بازسازي مناطق آسيب ديده وآلوده
        اطفاء حريق، آواربرداري و مديريت مواد شيميايي خطرناك
        جامعه‌شناسي و روانشناسي بلايا
        مديريت پسماند هاي عادي، شهري، روستايي و نخاله هاي ساختماني
        مديريت پسماند هاي عفوني و پزشكي
       مديريت پسماند هاي نفت، گاز و پتروشيمي
        مديريت پسماند هاي صنعتي، معدني و خودرو
        بازيابي انرژي از پسماند
        حمل و نقل در محيط زيست
        برنامه ريزي در محيط زيست
        تجارت آلاينده هاي محيط زيستي
        پسماند كشاورزي
        پسماند الكترونيك
        مصالح ساختماني سبز
       تصفيه شيرابه
        طراحي محل دفن بهداشتي
        اقتصاد محيط زيستي

         كاربرد فناوري نانو در بهداشت محيط ومحيط زيست
        مطالعات موردي و گزارش پروژه هاي صنعتي اجرا شده در حوزه مديريت پسماند،محيط زيست وبهداشت محيط
       HSE در صنايع(نفت،گاز،پتروشيمي، آب و فاضلاب)
       HSE در شريان هاي حياتي و مديريت شهري
       HSE در صنايع ساخت و ساز
       HSE  در صنايع معدني


مخاطرات محيطي، مديريت بحران

        مخاطرات طبيعي و راه كارهاي كاهش خطرپذيري DRR
        تعريف رويكرد يا الگوي رسانه در قبال موضوع كاهش خطرپذيري Media Focus
        ارتقاء تاب آوري ملي به موازات ارتقاء جايگاه حكومت هاي محلي و تاب آورسازي شهرها MCR
        آسيب پذيري و خسارات اقتصادي ناشي از يك مخاطره طبيعي، برنامه ريزي بازتواني
        برنامه ريزي، آمادگي و راه كارهاي عملي براي تداوم كسب وكار BCM
       مديريت بحران و پدافند


 مهندسي عمران و معماري

  مهندسي عمران و بحران آب و انرژي

        مصالح و فن آوري هاي نوين در معماري
        معماري و هويت شهري معماري پايدار
       معماري و نقش آن در توسعه پايدار شهري
        انرژي هاي نو در معماري سبك شناسي معماري
        مفهوم شناسي معماري و شهر سازي معاصر
        روش ها و فناوري هاي نو در در معماري
        معماري خياباني
        تاثير تحولات تكنولوژيكي در معماري
        معماري و محيط زيست زيبايي شناسي در معماري
        معماري پايدار و ساختمانهاي هوشمند
        معماري ، تغيير اقليم و چگونگي مصرف انرژي
        نمودهاي معماري سنتي و اسلامي در معماري و شهرسازي منطقه الگوهاي معماري بومي معماري منظر
        استانداردسازي و برنامه هاي كاهش خطرات زلزله در نواحي لرزه خيز سكونت گاه هاي بومي و توسعه شهري پايدار
        استانداردسازي ،الگوها و شاخص هاي توسعه شهري پايدار


       مهندسي كشاورزي

       كشاورزي ارگانيك و پايدار
       به­نژادي و توليد گياهان زراعي و باغي
       مديريت علف‍هاي هرز، آفات و بيماري‍ها
       كاربرد علوم نانو در كشاورزي
       مديريت ، اقتaصاد ، ترويج و آموزش كشاورزي
       مديريت تغذيه و آبياري در محصولات زراعي و باغي
       بيوتكنولوژي و كشت ­بافت در علوم كشاورزي
       فيزيولوژي و اكولوژي عملكرد محصولات كشاورزي
       تغذيه دام و طيور
       فيزيولوژي دام و طيور
       هواشناسي و بيوتكنولوژي كشاورزي
       ژنتيك و اصلاح دام و طيور
      نقش تكنيك­هاي توليد مثلي در توليدات دامي
      زيست شناسي (گياهي و جانوري)
       سايرمحورهاي مرتبط باكشاورزي  


 باستان شناسي

       آخرين دستاوردها و نويافته ها ي پژوهشهاي باستان شناسي تاريخي
       جايگاه و اهميت متون و اسناد نوشتاري در پژوهشهاي باستان شناسي تاريخي
        باستان شناسي ايلام: حلقه مفقوده باستان شناسي تاريخي
       اهميت و ضروت مطالعات زبان شناسي و فرهنگ و زبانهاي باستاني در پژوهشهاي باستان شناسي تاريخي
        كاربست لايه نگاري و روشهاي گاهنگاري مطلق در پژوهشهاي دوران تاريخ
       الگوهاي استقرار در محوطه هاي تاريخي ايران
       برهم كنشهاي فرهنگي محوطه هاي تاريخي ايران با مناطق همجوار
        چشم اندارهاي نوين در مباني نظري و روش شناسي باستان شناسي تاريخي ايران و جهان
       مديرت منابع فرهنگي و ميراث جهاني در ارتباط با محوطه هاي تاريخي
      شكل گيري، سير تحول و چشم انداز باستان شناسي دوران اسلامي در عرصه تعاملات ملي و جهاني (اهداف، رهيافت ها، رويكردها، روش ها، چالش ها، دستاوردها و تبعات)
       نقش و جايگاه مطالعات باستان شناختي دوران اسلامي در سير تحول باستان شناسي
      باستان شناسي و ميراث فرهنگي دوران اسلامي از دو ديدگاه بروني و دروني، مطالعات غير مسلمانان و مسلمانان
      از ميراث بازمانده تا آثار معاصر: آسيب شناسي و چالش هاي باستان شناسي دوران اسلامي به عنوان دوران زنده و پابرجا

   زمين شناسي
        آب‌شناسي
        چينه‌شناسي و ديرينه‌شناسي
        رسوب‌شناسي و سنگ‌شناسي رسوبي
       پترولوژي
      كاني‌شناسي
       زمين‌شناسي اقتصادي
       زمين‌شيمي
       زمين‌شناسي مهندسي
       زمين‌شناسي ساختاري و زمين‌ساخت
       زمين‌فيزيك و لرزه‌زمين‌ساخت
       زمين‌شناسي نفت و منابع انرژي
       زمين‌شناسي زيست‌محيطي و زمين‌شناسي پزشكي
       مخاطرات زمين‌شناختي
       سنجش از دور زمين‌شناختي و سامانه اطلاعات جغرافيايي
       زمين‌ريخت‌شناسي و زمين‌شناسي كواترنري
       زمين‌گردشگري
      زمين‌شناسي شهري
       زمين‌شناسي دريايي
       گوهرشناسي
       نانوزمين‌شناسي
       افق‌هاي نو در زمين‌شناسي
 

نظرات