کنفرانس بین المللی دستاوردهای نوین پژوهشی در مهندسی عمران معماری شهرسازی

کنفرانس بین المللی دستاوردهای نوین پژوهشی در مهندسی عمران معماری شهرسازی

محورهاي كنفرانس:

 مهندسي عمران
 آسيب‌پذيري و مقاوم‌سازي سازه‌ها- روش‌هاي عددي در مهندسي عمران- فناوري‌هاي نوين در مهندسي عمران- مديريت ساخت مهندسي زلزله و ديناميك سازه‌ها- مهندسي سازه‌هاي هيدروليكي و دريايي- مهندسي و مديريت منابع آب- نقشه‌برداري، ژئودزي و ژئوماتيك- سازه‌هاي بتني و فولادي-مهندسي راه، حمل و نقل و ترافيك- مهندسي محيط‌زيست و توسعه پايدار.
عمران و توسعه پايدار شهري
 مهندسي عمران و توسعه پايدار- برنامه ريزي، مديريت و طراحي شهري- حمل و نقل و زيرساخت هاي شهري- شهرسازي و توسعه شهري پايدار.
مصالح و سازه هاي نوين در مهندسي عمران
 فناوري هاي نوين در صنعتي سازي ساختمان- يافته هاي جديد در تحليل، طراحي و اجراي سازه هاي سبك- سيستم هاي سازه اي، اعضا و يا اتصالات نوين در سازه ها- روشها يا مصالح جديد در مقاوم سازي سازه ها- كاربردهاي نوين مصالح و قطعات سبك در مهندسي عمران- توليد و كاربرد بتن هاي وي‍‍ژه.
مهندسي ساخت و ارزيابي پروژه هاي عمراني
 نقش مديريت پروژه در تامين شاخصه هاي كمي و كيفي اجراي پروژه هاي عمراني- ارزيابي آسيب پذيري و روش هاي بهسازي، مقاوم سازي، تعمير و تقويت سازه ها- ارزيابي روش هاي مختلف احداث سازه هاي فولادي و بتني- مهندسي ارزش در پروژه هاي عمراني.
فناوريهاي نوين در ساخت و ساز شهري
 كاربرد فناوري هاي نوين در بهسازي و نوسازي بافت هاي فرسوده شهري- كاربرد فناوري هاي نوين در صنعت ساختمان: مشكلات پيش رو، تجربيات كشورهاي پيشرفته و صنعتي، چشم انداز- كاربرد فناوري هاي نوين در هوشمند سازي ساختمان، ساختمان هاي هوشمند- كاربرد فناوري هاي نوين در ساختمان هاي شهري.
مديريت بحران
آسيب‌پذيري و بهسازي اماكن- نقش مهندسان عمران در فرهنگ سازي ساخت و ساز ايمن- سيستم‌هاي هوشمند و هشدار سريع- مديريت و مشاركت‌هاي مردمي- مهندسي ايمني و مديريت- نقش مهندسي و سازمان هاي مهندسي در مديريت بحران هاي طبيعي- مديريت بحران در شهرها و مناطق روستايي.
اقليم، ساختمان و بهينه سازي مصرف انرژي
راهكارهاي نوين در مهندسي ساختمان جهت مقابله با اثرات منفي تغييرات اقليمي در جهت كاهش مصرف انرژي- چگونگي نقش مهندسان طراح اعم از معماري، عمران، تاسيسات در جهت بهره گيري بيشتر از منابع انرژي اقليمي در منطقه در جهت طراحي بهينه ساختمان.
مهندسي زلزله، سازه و ژئوتكنيك
 آسيب پذيري و بهسازي لرزه اي- راهكاري به صرفه اقتصادي در بهسازي لرزه اي سازه ها- سيستم هاي هوشمند و هشدار سريع زلزله- بافت شهري در مناطق زلزه خيز.
 مهندسي تخريب در صنعت ساختمان
 انواع روشها و تكنيكهاي تخريب ساختمانها و سازه‌ها- مباني و اصول مهندسي تخريب، مديريت و نظارت تخريب.

 

معماري

 مهندسي معماري و مديريت شهري
 انديشه ها و فناوريهاي نو در معماري و شهرسازي- مفهوم شناسي معماري و شهرسازي- شهرسازي و توسعه نوين شهري- معماري داخلي- بوم شناسي- زيبايي شناسي در معماري و شهرسازي- برنامه ريزي، مديريت و طراحي شهري- طراحي شهري و خلق فضاهاي دفاع‌پذير- طراحي شهري بر پايه مفهوم توسعه پايدار- طراحي فضاهاي اجتماعي شهري- طراحي شهري و كيفيت فضاهاي شهري- نقش معماري و طراحي شهري در امنيت رواني شهروندان- تاثير سبكهاي معماري در سيما و منظر موجود شهرها- طرحهاي توسعه شهري و چالشهاي موجود- معماري و هويت شهري- معماري و مرمت- مرمت و احياي بناها- بهسازي آثار تاريخي.
معماري، فرهنگ و مديريت شهري
معماري، آسيب‌هاي فرهنگي، اجتماعي و مديريت شهري- پايداري فرهنگي، معماري و مديريت شهري- اخلاق حرفه‌اي و آموزش در معماري و شهرسازي.
معماري و محيط زيست
 معماري و محيط زيست- محيط زيست پايدار- اثرات زيست محيطي طرح هاي عمراني و شهرسازي در شهرها- طراحي شهري، بهسازي منظر، نماهاي شهري و محيط زيست- مهندسي محيط زيست و راهكارهاي رسيدن به توسعه پايدار- ارتباط محيط طبيعي با معماري و فضاي شهري.
مهندسي معماري و توسعه پايدار
معماري و هويت شهري- معماري پايدار- روشها و فناوريهاي نو در در معماري- انرژي هاي نو در معماري- سبك شناسي معماري- معماري خياباني- تاثير تحولات تكنولوژيكي در معماري- كاربرد فناوري هاي نوين در رسيدن به معماري پايدار- نيازهاي انساني و معماري پايدار-گرافيك شهري- معماري پايدار و ساختمان‌هاي هوشمند- زيبايي شناسي در معماري.
آينده معماري و طراحي شهري در ايران
معماري و طراحي شهري: ايده و عمل- پارادايم هاي رايج طراحي شهري و معماري- طرح هاي شهري و ساختمان هاي عملكردي- نگاه به آينده: معماري و طراحي شهري در فرآيند جهاني شدن.
 معماري و توسعه
معماري و توسعه از منظر مكاتب فكري معاصر- معماري و توسعه پايدار- معماري، توسعه و منابع طبيعي- معماري، توسعه و تكنولوژي- معماري، توسعه و ضوابط شهري و روستايي.
 معماري و ساختمان آينده
 تكنولوژي هاي نوين و معماري- معماري آينده و هويت.
 معماري و سازه
آموزش سازه در معماري- سازه‎ و معماري پايدار- سازه هاي نو و مصالح آينده- مقاوم سازي سازه هاي تاريخي- هنر مهندسي سازه.
 معماري و شهرسازي ايراني- اسلامي
 چالش هاي پيش روي معماري و شهرسازي ايراني اسلامي در دوران كنوني- ساختمان ها و المان هاي شهري و هويت ايراني اسلامي- ارزش هاي انساني اسلام در شهرسازي و معماري ايران-جايگاه معماري و شهرسازي اسلامي در جهان معاصر- واقع گرايي و آرمان گرايي معماري و شهرسازي اسلامي- روش هاي نظريه آفريني در معماري و شهرسازي اسلامي.
معماري داخلي و دكوراسيون
كنش هاي رفتاري متقابل انسان و محيط زندگي و تاثير آن در معماري داخلي- مباني هنرهاي تجسمي در معماري داخلي- فرهنگ رفتاري جوامع مختلف و ارتباط آن با معماري داخلي- معماري داخلي در جهان اسلام- الگوهاي اصيل هنر ايران و جايگاه آن در معماري داخلي.
 تازه هاي معماري
معماري محدود- مرزهاي معماري- معماري ديجيتال- محيطي و اقليمي- كالبدي و سازه اي- معماري و ضد معماري- كاربردهاي پيشرفته رايانه- معماري اسلامي، ايراني و غربي.
 حكمت اسلامي در هنر و معماري
پيوند حكمت اسلامي و هنر ايراني- بازتاب حكمت اسلامي در شهر ايراني اسلامي-


شهرسازي
محور ويژه: فرصت‌هاي سرمايه‌گذاري در كلانشهرها و توسعه پايدار  
پژوهش، برنامه‌ريزي و مديريت شهري
معماري، شهرسازي و مديريت شهري
حمل و نقل و ترافيك و مديريت شهري
خدمات شهري و مديريت شهري
زيرساخت‌ها، خدمات فني و عمراني و مديريت شهري
آب، فاضلاب و مديريت شهري
برق، شبكه توزيع و مديريت شهري
گاز، شبكه انتقال و مديريت شهري
گردشگري و مديريت شهري
بهداشت، ايمني، محيط زيست و مديريت شهري
مديريت بحران، پدافند غيرعامل و مديريت شهري
بافت فرسوده، حاشيه‌نشيني و مديريت شهري
جامعه، فرهنگ و مديريت شهري
اقتصاد و مديريت شهري
شهر هوشمند و مديريت شهري
آينده پژوهي در مديريت شهري
شوراها، مديريت محلي و مديريت شهري
عدالت اجتماعي، كيفيت زندگي، رفاه شهروندان و مديريت شهري
مهندسي ارزش، بهبود روش‌ها و مديريت شهري
تغيير اقليم و مديريت شهري

نظرات