اولین همایش ملی اعتیاد، سلامت روان و جامعه سالم

اولین همایش ملی اعتیاد، سلامت روان و جامعه سالم

اولين همايش ملي اعتياد، سلامت روان و جامعه سالم  با حمايت موثر پژوهشگاه علوم و فناوري اطلاعات ايران، سيويليكا، كنسرسيوم محتوي ملي با هدف پيشبرد مرزهاي دانش، ايجاد فضاي مناسب جهت گردهمايي محققان، كارشناسان و دانشجويان عزيز به منظور ارايه فعاليت هاي تحقيقاتي و آخرين دستاوردهاي علمي و تبادل نظر در مورخ دوم اسفند ماه در محل سالن همايش هاي بين المللي رازي  دانشگاه علوم پزشكي ايران  برگزار خواهد شد.​

 

محورهاي همايش:

محور 1:  نوع شناسي سوءمصرف مواد
مواد صنعتي اعتياد آور (كراك،شيشه...)
سوء مصرف مواد و وسايل ارتباط جمعي
شيوه هاي دسترسي به مواد
سوء مصرف مواد و ويژگي هاي شخصيتي
نقش قوانين ناهماهنگ در افزايش سوء مصرف مواد

محور 2:  تاثير مواد بر سلامت
سلامت جسمي و سوء مصرف مواد
سلامت رواني و سو‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ء مصرف مواد
سلامت اجتماعي و سوء مصرف مواد
سلامت خانواده و سوء مصرف مواد

محور 3 : سبب شناسي، پيشگيري_ درمان
نقش باورهاي مذهبي در پيشگيري از اعتياد
نقش رسانه هاي ارتباط جمعي
نقش نيروهاي انتظامي و نظامي در پيشگيري از سوء مصرف مواد
نقش آموزش وپرورش در پيشگيري از سوء مصرف مواد
نقش مراكز مشاوره در ترك اعتياد
جايگاه و نقش مراكز غير دولتي در ترك اعتياد
نقش زمينه هاي فرهنگي، اقتصادي، واجتماعي
درمانهاي دارويي، روان شناختي و جامعه محور
مداخله در بحران سوء مصرف مواد

محور 4:  رفتارهاي پرخطر
بيماري هاي روانپزشكي و رفتارهاي پرخطر
باورهاي فرهنگي ، اجتماعي ، مذهبي و رفتارهاي پرخطر
رفتارهاي پرخطر جنسي
جنبه هاتي حقوقي رفتارهاي پرخطر
نقش آموزش در پيشگيري از رفتارهاي پرخطر
بيماريهاي عفوني و رفتارهاي پرخطر
اعتياد و رفتارهاي پرخطر
جنبه هاي اقتصادي ، رفتارهاي پرخطر
رفتارهاي پرخطر و گروه هاي خاص
رفتارهي پرخطر و ابعاد فرهنگي، مذهبي، معنوي

محور 5:  آينده اعتياد
اعتياد و آسيب هاي نوپديد
آينده اعتياد و راه هاي مقابله با آن
نقشه نوين مبارزه با مواد مخدر
تغيير الگوي مصرف
شناسايي و توانمندسازي گروه هاي در معرض خطر آينده اعتياد
نقش آموزش در آينده اعتياد

محور 6:  طب اعتياد
تشخيص و درمان عوارض باليني سوء مصرف مواد

محور 7: اختلالات روانپزشكي همراه سوء مصرف مواد و اعتياد
تشخيص و درمان اختلالات روانپزشكي

محور 8:  رفتارهاي جنسي و سوء مصرف مواد
اختلالات و ناهنجاريهاي فيزيولوژيك
اختلالات و ناهنجاريهاي رفتاري

محور 9:  مداخلات غير دارويي در سوء مصرف مواد
رويكرد عصبي، شناختي و رفتاري

محور 10:  روشهاي تشخيص سوء مصرف مواد
ابعاد عصبي و ابعاد بيوشيميايي

محور 11 : مداخلات زيستي در پيشگيري از مصرف مواد
رويكرد هاي محيطي
رويكردهاي اجتماعي و فردي – شناختي

محور 12 :  سوء مصرف و اعتياد الكل
پيشگيري از سوء مصرف
عوارض سوء مصرف
تشخيص و درمان

محور 13:  اعتيادهاي نوپديد به مواد محرك
پيشگيري از گرايش نوجوانان و جوانان به اعتياد هاي نو
وضعيت كنوني و آينده پژوهي سوء مصرف مواد محرك در ايران و جهان

محور 14:  پژوهش هاي پايه از ژن ها تا نمونه هاي حيواني در مسير پيشگيري و درمان اعتياد

محور 15:  روشهاي پژوهش و سنجش در مطالعات اعتياد
روش هاي انساني و حيواني


محورهاي سلامت روان:
مشاوره و سلامت روان
معضلات اجتماعي و سلامت روان
سالمندان و سلامت روان
هنجار يابي و آزمون سازي در حيطه سلامت روان
نقش مشاوره در پيشگيري و درمان اعتياد
بهداشت روان و اشتغال
خانواده ،سبك زندگي وسلامت روان
بهداشت روان و ازدواج
توانبخشي و سلامت روان
بهداشت روان و مهارت زندگي دانشجويان
فشارهاي عصبي و استرس هاي شغلي در سازمان و سلامت روان
مذهب، معنويت و سلامت روان
ماهيت و اهميت رفتار سازماني در سازمان
رويكردها و يافته هاي نوين در قلمرو بهداشت روان

 


 

نظرات