همایش ملی دامپزشکی در خدمت سلامت جامعه و بهداشت دام

همایش ملی دامپزشکی در خدمت سلامت جامعه و بهداشت دام

محورهاي همايش:

-دامپزشكي و نقش آن دركنترل و پيشگيري از بيماري ها

- بيماري هاي بازپديد و نوپديد در دام

-دام سالم، غذاي سالم، انسان سالم

- بيماري هاي مشترك بين انسان ودام

- اهم بيماري هاي شايع درطيور صنعتي و سنتي و شترمرغ

-دانش بومي در كنترل و پيشگيري از بيماري هاي دام و طيور

-بهداشت آبزيان و بيماري ماهيان پرورشي و تزئيني

-روش هاي نوين آزمايشگاهي تشخيص بيماريهاي دام و طيور

-مامايي و بيماري هاي توليد مثلي در دام

-HACCPو نقش آن در بهداشت فرآورده هاي گوشتي

-كشتارگاه هاي دام و طيور و نقش آنها در سلامت محصولات

-روش هاي نوين دركنترل و درمان بيماري هاي دام سبك (گوسفند وبز)

-روش هاي نوين دركنترل و درمان بيماري هاي دام سنگين(گاو ،گاوميش وتك سميان)

-گياهان دارويي و داروهاي گياهي در درمان بيماري هاي دام و طيور

-آثار و مديريت اقتصادي درپيشگيري ودرمان بيماري هاي دام و طيور

    

نظرات