دومین همایش آموزش الکتروشیمی ایران

دومین همایش آموزش الکتروشیمی ایران

دومين همايش آموزش الكتروشيمي ايران توسط انجمن الكتروشيمي ايران، در 18 و 19 شهريور ماه 1394 در دانشگاه آزاد اسلامي  نجف آباد برگزارمي گردد.

 

محورهاي همايش:

-  محور عمومي
-محيط زيست، الكتروشيمي سبز و آموزش الكتروشيمي
- آموزش الكتروشيمي و اقتصاد مواد و انرژي
-بازديدهاي علمي، كارورزي و آموزش الكتروشيمي
- فرآيندهاي الكتروشيميايي و زندگي روزانه
-بهداشت، تندرستي و آموزش الكتروشيمي
-تلفن هاي هوشمند، شبكه جهاني وب و آموزش الكتروشيمي از راه دور
-نقد جايگاه الكتروشيمي در برنامه هاي درسي و آينده پژوهشي در آموزش الكتروشيمي
-موضوع هاي مورد نياز و قابل طرح الكتروشيمي در كتاب هاي درسي آينده
-شيوه هاي تازه و نوآورانه ي ارايه مفاهيم الكتروشيمي در كلاس و كتاب درسي
-چگونگي ايجاد و رفع كج فهمي ها در مبحث الكتروشيمي
-طراحي و ساخت ابزار تعاملي ساده براي تدريس الكتروشيمي
-الكتروشيمي براي كودكان
-طراحي فعاليت، نمايش و آزمايش ساده براي تدريس الكتروشيمي

 

نظرات