دومین همایش بین المللی اقتصاد سنجی روش ها و کاربردها

دومین همایش بین المللی اقتصاد سنجی روش ها و کاربردها

محورهاي همايش:

 
Capabilities and Limitations of Econometrics Methods
پتانسيل ها و محدوديتهاي روشهاي اقتصادسنجي
Spatial Econometrics
اقتصاد سنجي فضايي
Applications of Fuzzy Sets in Econometrics
كاربردهاي مجموعه هاي فازي در اقتصادسنجي
Bayesian and Applications of Econometrics Methods
روشهاي بيزي و كاربردهاي آن در اقتصادسنجي
Financial Econometrics
اقتصادسنجي مالي
Micro and Macro Models
مدل سازي در اقتصاد خرد و كلان
Econometric Forecasting Methods
روشهاي پيش بيني در اقتصادسنجي
Simultion
شبيه سازي
Time Series
سري هاي زماني
Panel Data
پنل ديتا
Information Economies and Econometrics
اقتصاد اطلاعات و اقتصادسنجي
Information Theory
تئوري اطلاعات
Multilevel Models
مدل هاي چند سطحي
 
 
 
 

نظرات