دومین همایش بین المللی و پنجمین همایش ملی عمران شهری با نگرش فناوریهای نوین

دومین همایش بین المللی و پنجمین همایش ملی عمران شهری با نگرش فناوریهای نوین

محورهاي همايش:

برنامه ريزي و مديريت شهري
مصالح و فن آوري هاي نوين در ساز ههاي شهري
 برنامه هاي كاهش خطرات زلزله در نواحي لرزه خيز
معماري و نقش آن در توسعه پايدار شهري
برنامه هاي توسعه شهري
چالش ها و الزامات شهرهاي آينده
صنعت بيمه و ارتباط آن با توسعه شهري
آسيب پذيري و مقاوم سازي سازه هاي مهندسي
سيستم هاي جديد شبكه هاي آب و فاضلاب
ساماندهي آب هاي سطحي و زير زميني در حوضه شهري
مهندس ترافيك و حمل و نقل شهري
مهندسي تونل براي نواحي شهري
كنترل آلودگي در مناطق شهري
محيط زيست و رابطه آن با توسعه پايدار شهري
 كاربرد سيستم هاي اطلاعات جغرافيايي در مديريت و توسعه شهري GIS
فن آوري اطلاعات و نقش آن در مديريت و توسعه پايدار شهري
بلاياي طبيعي و اثرات آن بر توسعه پايدار شهرها
بحران هاي شهري و اثرات آن بر توسعه شهرها
ساختمان هاي تاريخي و نقش آن ها در برنامه هاي توسعه شهري

نظرات