دومین همایش ملی فرهنگ سازمانی و منابع انسانی

دومین همایش ملی فرهنگ سازمانی و منابع انسانی

اهداف :
-گسترش و بسط مفاهيم نوين مديريتي
- ارتباط بين صنعت و دانشگاه
-شناسايي و ارائه راهكارهاي علمي و عملي براي سازمان هاي ملي
- تبادل تجارب علمي

 
 محورهاي همايش:
-الگوهاي نوين فرهنگ سازماني
-مديريت دانش و منابع انساني دانش بنيان
آسيب شناسي فرهنگ سازماني
-سرمايه هاي فكري سازمان
-جامعه پذيري و تثبيت فرهنگ سازماني
-مديريت تغيير و تحول در سازمان
- مديريت عملكرد و شيوه هاي ارزشيابي عملكرد
- كارآفريني سازماني
 

نظرات