سومین کنفرانس ملی معماری وسازه نوین در علم مهندسی عمران

سومین کنفرانس ملی معماری وسازه نوین در علم مهندسی عمران

محورهاي كنفرانس:

-فناوري نوين در مواد ومصالح ساختماني
-تكنولوژي بتن
-مهندسي راه ، حمل ونقل وترافيك
-آموزش وتوسعه مهندسي عمران
-نقشه برداري
-رايانه وهوش مصنوعي در مهندسي عمران
-مباني واصول مهندسي تخريب ، مديريت ونظارت تخريب
-ايمني، مديريت بحران وپدافند غير عامل
-مهندسي منابع آب ، سازه هاي هيدروليكي ودريايي
-مهندسي سازه ها ، مقاوم سازي سازه ها وكاهش خطر پذيري
-كنترل سيلاب ها و كاهش خطر پذيري
-مهندسي زلزله وبهسازي لرزه اي
-سازه وسد

نظرات