چهارمین کنفرانس ملی مدیریت و اقتصاد پایدار با رویکرد استراتژیک

چهارمین کنفرانس ملی مدیریت و اقتصاد پایدار با رویکرد استراتژیک

محورهاي كنفرانس مديريت:

- مديريت و تكنيكهاي بهينه سازي

-افق هاي نوين در مديريت 

-چالش هاي فرآوري مديريت

- مديريت دانش

-سييتم هاي اطلاعاتي مديريت

- وساير شاخه هاي مرتبط با مديريت 

 

محورهاي كنفرانس اقتصاد:

- اقتصاد توسعه 

- سرمايه گذاري خارجي

-بهره وري و اشتغال

- ارتقاي كيفيت اقتصادي با رويكرد نظام مالياتي

-توانمند سازي منابع انساني 

- وساير شاخه هاي مرتبط با اقتصاد

نظرات