همایش بین المللی مزیت ها و ظرفیت های تعاونی ها در توسعه اقتصادی و اجتماعی

همایش بین المللی مزیت ها و ظرفیت های تعاونی ها در توسعه اقتصادی و اجتماعی

محورهاي همايش:

آسيب شناسي توسعه بخش تعاون
-موانع نگرشي ،سياستي و برنامه اي
-كاستيهاي حقوقي،قوانين و مقررات 
-فضاي  تجاري وكسب و كار

 كارآفريني و اشتغال
- ايجاد فرصت هاي اشتغال 
- سازوكارهاي پايداري مشاغل بخش تعاوني 
- كارآفريني و تعاوني‌هاي صنعتي ، كشاورزي و خدمات 
- راهكارهاي توسعه تعاوني‌هاي كارآفرين

توسعه اجتماعي
- توسعه شبكه هاي اعتماد و تقويت سرمايه اجتماعي 
- نهادهاي مدني و انسجام گروه هاي اجتماعي 
- مشاركتهاي خود انگيخته افراد در قالب تعاوني ها 
- دولت و توسعه اجتماعي
- فرهنگ و نهادينه شدن مشاركت اجتماعي

 توسعه اقتصادي 
- كاركرد تعاوني ها در اقتصاد ملي
- اقتصاد اجتماعي ،بخش خصوصي و مالكيت
-تعاون و بهره وري
- افزونه خواهي و فضاي رقابتي
- تجربه هاي جهاني در مواجه با بحرانهاي اقتصادي
- تنظيم  مقررات مالي و اقتصادرفتاري
- تجربه جهاني در مقابله با بحران هاي اقتصادي 
- تعاون و بهره وري
-  تعاوني ها وبنگاه هاي اقتصادي كوچك و متوسط
- بانكها و نهادهاي مالي
- تعاونيها و توسعه پايدار

 عدالت اجتماعي و  كاهش فقر
- سياست هاي كاهش فقر
- توانمندسازي گروه هاي آسيب پذير
- بهبود سطح زندگي
- كاهش آسيب هاي اجتماعي و كاهش نابرابري ها

مشاركت زنان و جوانان
- مشاركت جوانان و دانش آموختگان
- زنان و مشاركت اقتصادي - اجتماعي
- آسيب شناسي تعاوني هاي زنان و ارائه راهكارها
- آسيب شناسي تعاوني هاي جوانان و ارائه راهكارها

 

نظرات