همایش ملی تازه های پژوهش در علوم ورزشی

همایش ملی تازه های پژوهش در علوم ورزشی

گروه تربيت بدني دانشكده علوم تربيتي و روان شناسي دانشگاه محقق اردبيلي در راستاي رسالت علمي خود و در جهت فراهم نمودن فضاي علمي و تخصصي در تازه هاي پژوهش در علوم ورزشي ، اقدام به برگزاري همايش ملي تازه هاي پژوهش در علوم ورزشي نموده است.

 

محورهاي همايش:

- مديريت و برنامه ريزي ورزشي
-بيومكانيك، مهندسي و فناوري ورزشي
- رفتار حركتي و روان شناسي ورزشي
- طب ورزشي ( آسيب شناسي ورزشي و حركات اصلاحي )
-فيزيولوژي ورزشي و تغذيه ورزشي
- جامعه شناسي ورزشي، حقوق، اقتصاد، تاريخ و فلسفه ورزش

 

نظرات