اولین همایش بین المللی ایده های نو در معماری و شهرسازی

اولین همایش بین المللی ایده های نو در معماری و شهرسازی

محورهاي همايش:

ايده هاي نو در پدافند كالبدي 

پدافند غيرعامل در حوزه معماري و شهرسازي

محيط زيست شهري و معماري:

اثرات زيست محيطي طرح هاي عمراني و شهرسازي درشهرها

اثرات و روش هاي تجزيه و تحليل اثرات زيست محيطي پروژه ها در شهرها

ارزيابي اثرات زيست محيطي و مهندسي محيط زيست در شهرها

اصول مهندسي و كنترل آلاينده هاي محيط زيست در شهرها

اكولوژي شهري و شهر سبز

ايمني، بهداشت و محيط زيست شهري

توسعه صنعتي و راهكارهاي كاهش اثرات آن ها

حمل و نقل شهري، اثرات و راهكارهاي زيست محيطي آن

ساختمان، همخواني اكولوژيكي و هماهنگي با محيط زيست

شهرسازي نوين و صرفه جويي در مصرف انرژي

شهرنشيني و اثرات زيست محيطي آن

شهرها و سيستم مديريت محيط زيست

طراحي شهري، بهسازي منظر و محيط زيست

فاضلاب شهري و تصفيه آن

فضاي سبز و محيط زيست شهري

كاربرد فناوري هاي نوين در پايش و حذف آلاينده هاي محيط زيست

كاهش آلودگي‌هاي زيست محيطي و حفظ اكولوژي شهري

مديريت پسماند در شهرها

مديريت محيط زيست و توسعه پايدار شهرها

مسائل محيط زيست كلان شهرها

معماري و تغيير اقليم و چگونگي مصرف انرژي

مكانيسم هاي توسعه پاك

همخواني اكولوژيكي و هماهنگي توسعه  با محيط زيست

و ساير موضوعات مرتبط

 

شهرسازي، توسعه شهري پايدار و شهرهاي مياني:

بوم‌گرايي و نقش آن در شهرسازي و معماري گذشته و حال

تجارب توسعه شهري پايدار در جهان و ايران

توسعه صنعت گردشگري در جهت توسعه شهري پايدار

توسعه گردشگري پايدار در شهرهاي مياني

جغرافيا و توسعه پايدار شهري و روستايي

چالش‌هاي پيش‌روي معماري و شهرسازي ايراني اسلامي

حكمروايي شايسته و مشاركت مردمي در توسعه شهري پايدار

حمل و نقل شهري و توسعه پايدار

زيرساخت هاي شهري و توسعه پايدار

سكونتگاه هاي بومي و توسعه شهري پايدار

سياست‌هاي بين المللي، ملي و منطقه‌اي و توسعه شهري پايدار

شريانهاي حياتي و توسعه شهري پايدار

شناخت موانع و محدوديتها و شاخصهاي توسعه شهري پايدار

شهرسازي نوين و توسعه پايدار

شهرهاي جديد و توسعه شهري پايدار

شهرهاي كوچك، مياني و توسعه پايدار

شهرهاي مجازي، الكترونيكي، هوشمند و توسعه پايدار

كاركرد شهرهاي مياني در توسعه منطقه‌اي، ناحيه‌اي و ملي

الگوها و شاخص هاي توسعه شهري پايدار

الگوهاي آينده توسعه پايدار شهرهاي مياني در ايران و جهان

الگوهاي كالبدي و غيركالبدي توسعه شهر ايراني اسلامي

مديريت شهري و نقش آن در توسعه پايدار

ناپايداري شهري و عوامل مؤثر بر آن

نقش آموزه هاي ديني در شكل‌گيري شهرسازي و معماري ايران و جهان

نقش معاني و مفاهيم در سازماندهي شهرهاي ايراني اسلامي و معماري ايران و جهان

نمادها و نشانه‌ها و هويت اسلامي در شهرسازي و معماري ايران و جهان

و ساير موضوعات مرتبط

 

معماري، روانشناسي شهري، مديريت بحران و پدافند غيرعامل و توسعه پايدار:

ارتقاي كيفي ساخت و سازهاي شهري با رويكرد توسعه پايدار

امنيت و مديريت بحران‌هاي شهري

اهميت و تأثير فرهنگ بر معماري بومي و پايدار

برنامه ريزي انرژي در طرح هاي معماري با نگاه به معماري پايدار

تأثير اقليم بر معماري بومي و پايدار

تأثير مصالح بوم آورد بر معماري پايدار

تعامل در فضاي شهري

جايگاه فرهنگ و رفتارهاي اجتماعي در پديد آمدن معماري پايدار

راهكارهاي كاهش هزينه‌هاي ناشي از بروز سوانح طبيعي در شهرها

روانشناسي محيط با رويكرد معماري پايدار

روش هاي بهره وري در صنعت ساختمان با رويكرد معماري پايدار

شهروند و حقوق شهروندي

فرهنگ شهر نشيني

كاهش آسيب پذيري و بهسازي اماكن و شريانهاي شهري

مصاديق معماري پايدار در معماري بومي و سنتي ايران

معماري پايدار و مقابله با بحران ها و سوانح طبيعي

نقش معماري در دستيابي به الگوهاي ساخت و ساز پايدار

هويت اسلامي در نقش آن در معماري پايدار

و ساير موضوعات مرتبط

 

سازه، زلزله و بهسازي لرزه اي:

اثر زلزله بر سازه هاي فضاكار، سازه هاي بنايي و سازه هاي ويژه

ايمني سازه در معادن زير زميني

بهسازي سيستم شريان هاي حياتي، بناها و پل ها

تحليل و نو آوري در طراحي سازه هاي بتني و فولادي

توسعه شهري و به كارگيري مصالح بومي و نوين در سازه ها

ديناميك سازه و مقاوم سازي لرزه اي

روشهاي بهسازي و مقاوم‎سازي سازه‎ها

سازه هاي زير زميني

سازه هاي غيرساختماني و صنعتي

سازه هاي هيدروليكي و دريايي

عيب ‎‎يابي لرزه‎اي سازه‎ها

كاربرد فناوري هاي نوين (جداگر هاي لرزه اي، ميراگر ها و ...) در بهسازي لرزه اي سازه ها

مقاوم سازي و بهسازي ساختارهاي شهري

هماهنگي شكلي سازه و معماري

و ساير موضوعات مرتبط

 

حمل و نقل و زيرساخت هاي شهري:

آب و فاضلاب

ابنيه فني

ايمني حمل و نقل

برنامه ريزي حمل و نقل

تاسيسات شهري

ترافيك و برنامه ريزي حمل و نقل

روسازي (راه، راه آهن، فرودگاه و بندر)

سيستم هاي حمل و نقلي و پايداري حمل و نقل در كلان شهرها

شريان هاي حياتي و حمل و نقل شهري

و ساير موضوعات مرتبط


آموزش معماري، گردشگري و شهرسازي پايدار:

اكوتوريسم و محيط زيست

آموزش مفاهيم مرتبط با توسعه شهري

آموزش و پژوهش در توسعه شهري پايدار

آموزش‌ و پژوهش‌هاي مجازي معماري و شهرسازي

بررسي تاثيرگذاري صنعت گردشگري در كشورهاي در حال توسعه

بررسي زيرساخت هاي صنعت گردشگري ايران در مقايسه با كشورهاي توسعه يافته

تاثير هنرهاي هفت گانه در صنعت گردشگري

راهكارهاي شكوفايي صنعت گردشگري

فرهنگ، اجتماع و هويت در آموزش معماري پايدار

گردشگري و گرافيك شهري

نقش اقليم، فرهنگ و هويت اقوام در توسعه گردشگري

نقش آموزش در توسعه صنعت گردشگري

نقش گردشگري شهري در توسعه پايدار شهرها

و ساير موضوعات مرتبط

 

انرژي، معماري پايدار، فرهنگ و سنت و شهرسازي پايدار:

ارتباط دوسويه معماري پايدار و فرهنگ و رفتارهاي اجتماعي

تكنولوژي و پايداري ساختمان

جايگاه فرهنگ و رفتارهاي اجتماعي در شهرها

شناخت الگوهاي پايداري در معماري و شهرسازي سنتي ايران

ضرورت توجه به معماري پايدار و ارائه مباني نظري و شاخص‌هاي آن

ضوابط فني و استانداردها

كاربرد مصالح نوين

الگوهاي كالبدي و غيركالبدي توسعه شهر

مباني و مفاهيم توسعه پايدار در معماري و شهرسازي

مديريت انرژي

مديريت بحران و توسعه ي شهري در شهرهاي ايران

مديريت سيستم هاي حمل و نقل و توسعه شهري در شهرها

مردم و پايداري اجتماعي

نوآوري و چالش‌هاي پيشرو

هويت اسلامي و نقش آن در توسعه پايدار شهري

و ساير موضوعات مرتبط

 

ميراث طبيعي، اقتصاد، توسعه پايدار و معماري:

اقتصاد شهري و حقوق محيط زيست

اقتصاد غير رسمي و توسعه پايدار شهري

تكنولوژيهاي نوين در گردشگري

جلب مشاركت شهروندان در اداره امور شهري

رويكردهاي نوين در گردشگري

فرهنگ و گردشگري

فناوري ساخت و مديريت بهينه سازي اقتصادي در راستاي معماري پايدار

گردشگري با هويت ايراني اسلامي

گردشگري بومي

گردشگري جهاني و جاذبه هاي ايران

گردشگري ديني

گردشگري و اقتصاد

مديريت مالي و نگرش درآمدزايي در بهسازي بافتهاي فرسوده شهري

مديريت گردشگري

معماري و شهرسازي تاريخي و گردشگري

معماري و شهرسازي نوين و گردشگري

و ساير موضوعات مرتبط

 

منظر،‌ بافتها و آثار تاريخي:

اثرات اجتماعي- اقتصادي  مناظر شهري تاريخي

ارزش هاي ملموس و ناملموس

آسيب‌شناسي منظر شهري

بازسازي بافت تاريخي

بافت فرسوده و سكونتگاههاي غير رسمي (چالشها و راهكارها)

بافت هاي تاريخي

برنامه ريزي و مديريت منظر شهري

بهسازي و مقاومسازي بافتهاي تاريخي

پايداري و منظر شهري

تاثير تكنولوژي هاي جديد در حفظ بافت تاريخي شهر

تجارب داخلي و خارجي در زمينه منظر شهري

تعاريف، مفاهيم و مباني نظري منظر شهري

تنوع فرهنگي و خلاقيت به عنوان نيروي محرك سرزندگي

توصيه نامه يونسكو در مورد منظر شهري تاريخي

حس مكان

حفظ هويت شهري در بهسازي بافت هاي فرسوده

خاطرات جمعي

شناسايي، حفاظت و بهسازي و هماهنگ سازي منظر فرهنگي ميراثي با آينده شهرها

ضوابط و دستورالعمل هاي منظر و نماهاي شهري

عناصر سازنده سيما و منظر شهري

فرهنگ، هويت و منظر شهري

مديريت و نوآوري براي افزايش كيفيت زندگي روزمره و توسعه توريسم

منظر شهرهاي اسلامي

منظر شهرهاي ايران

منظر شهرهاي جديد

منظر شهرهاي سنتي

منظر شهري بافت هاي فرسوده و تاريخي

منظر شهري بافت هاي نوساز

منظر شهري و مسائل اجتماعي

منظر شهري و هنرهاي تجسمي

منظر شهري و خاطرات جمعي

منظر طبيعي شهر

منظر فرهنگي شهري به عنوان ابزاري براي پايداري

نمادها، نشانه ها و منظر شهري

نوسازي شهري

و ساير موضوعات مرتبط

 

برنامه ريزي ، جغرافيا، مديريت و طراحي شهري:

آب و هوا شناسي (اقليم شناسي)

برنامه ريزي كالبدي شهري

برنامه ريزي منطقه اي و شهري

برنامه ريزي روستايي

برنامه ريزي گردشگري

برنامه ريزي و آمايش سرزمين

بهسازي و نوسازي شهري

تاثير تكنولوژي هاي جديد ساخت در بافتهاي شهري

توسعه پايدار در علوم جغرافيا و برنامه ريزي

جغرافيا ي پزشكي

جغرافيا ي سياسي

جغرافيا ي طبيعي

حقوق شهري

ژئومورفولوژي

سنجش از دور

طبيعت گردي (اكوتوريسم)

گردشگري شهري

مديريت پروژه هاي شهري

مشاركت در امور شهري

نماهاي شهري

و ساير موضوعات مرتبط

 

مهندسي عمران، توسعه پايدار، فناوري‌هاي نوين در معماري و شهرسازي:

ارتقاي خدمات شهري و بكارگيري تكنولوژي‌هاي نو به منظور ايجاد شهر هوشمند

بهسازي لرزه اي ساختارهاي شهري با رويكرد توسعه پايدار

تكنولوژي بتن

توسعه شهري و فناوري هاي نوين در صنعتي سازي ساختمان

دستيابي به الگوهاي ساخت و ساز پايدار با بكارگيري مواد و مصالح نوين

راه و ترابري

رايانه و هوش مصنوعي در مهندسي عمران

ژئوتكنيك و معدن

سيستم هاي GIS با تاكيد بر كاربرد آنها در مهندسي عمران

فناوري نوين در صنعتي سازي ساختمان

كاربرد زمين شناسي مهندسي در عمران 

كاربرد ژئوفيزيك در سد سازي

كاربرد فن‌آوري‌هاي نوين در توسعه شهري

مباني و اصول مهندسي تخريب، مديريت و نظارت تخريب

مديريت ساخت و اجرا

معماري پايدار و ساختمان‌هاي هوشمند

مقاوم سازي ساختارهاي شهري با رويكرد توسعه پايدار

نقشه برداري

هيدروليك، منابع آب

و ساير موضوعات مرتبط

 

مهندسي معماري و شهرسازي:

انديشه ها و فن آوري هاي نو در معماري وشهرسازي

انرژي هاي نو در معماري

بحران آب و راهكارهاي كاهش مصرف

برنامه ريزي منطقه اي و شهري

برنامه ريزي، مديريت و طراحي شهري

بوم شناسي

پايداري در شهرسازي

پايداري و محيط زيست

تاثير تحولات تكنولوژيكي در معماري

تاثير بزرگراهها و شاپينگ مال ها در بافت شهري

تعاملات اجتماعي در فضاهاي شهري

روشها و فناوريهاي نو در در معماري

زباله و آلودگي هاي زيست محيطي

زيبايي شناسي در معماري و شهرسازي

سبك شناسي معماري

شهر بدون اتومبيل

فرهنگ، هنر و معماري

فضاهاي سبز و محيط زيست شهري

گرافيك شهري

الگوهاي معماري بومي

معماري خياباني

معماري منظر

معماري و هويت شهري

معماري، تغيير اقليم و چگونگي مصرف انرژي

معماري داخلي

معماري و توسعه پايدار

معماري و شهرسازي اسلامي

مفهوم شناسي معماري و شهرسازي

نمودهاي معماري سنتي و اسلامي در معماري و شهرسازي منطقه

و ساير موضوعات مرتبط
 

و ساير موضوعات و ايده هاي نوين مرتبط با عنوان همايش

نظرات