دومین کنفرانس بین المللی اقتصاد، مدیریت و فرهنگ ایرانی اسلامی

دومین کنفرانس بین المللی اقتصاد، مدیریت و فرهنگ ایرانی اسلامی

محورهاي كنفرانس:

مديريت صنعتي
مديريت توليد و عمليات – مديريت زنجيره تامين – مديريت كيفيت – مديريت پروژه – مديريت و مهندسي ارزش  – تحقيق در عمليات -مديريت فازي -روابط صنعتي – روانشناسي صنعتي

 مديريت ورزش

مديريت دانش و فناوري اطلاعات
مديريت دانش – سرمايه فكري و اجتماعي – فضاي مجازي و تبادل الكترونيكي داده ها – كاربردهاي فناوري اطلاعات در مديريت  – اثربخشي فناوري – سيستم هاي اطلاعاتي مديريت – تجارت الكترونيك – تهيه و تدارك الكترونيكي -ريسك هاي تكنولوژي – مديريت تكنولوژي  – مديريت زنجيره الكترونيك – تجارت ازطريق تلفن همراه – سلامت وبهداشت الكترونيك – منابع انساني الكترونيكي -  استراتژي الكترونيكي – مدل هاي كسب وكار الكترونيك – اقتصاد ديجيتالي

بهره وري و اثربخشي سازمان
نگرش كا ركنا ن نسبت به بهروري -  سازما ن ها در كلا س جها ني – اثر بخشي مديريت سازمان – انسجا م و يكپارچگي سازمان  – بهبود بهره وري

مديريت استراتژيك و كارآفريني
تفكر استراتژيك – برنامه ريزي استراتژيك – مديريت خلاقيت و نوآوري – كارآفريني – كارآفريني سازماني – خودارزيابي كسب وكار – فرهنگ سازماني كارآفرينانه – مديريت سبز

مديريت بازرگاني
مديريت ارتباط با مشتري – مديريت استراتژيك بازاريابي – مديريت بازاريابي  – مديريت فروش  – تبليغات -  مديريت برند – مديريت خريد – مديريت صادرات و واردات – تجارت بين الملل – مديرت بيمه

مديريت مالي
مديريت دارائي ها و تامين منابع مالي – مديريت  پولي و بانكداري – بانكداري الكترونيك – مديريت ريسك مالي – تخصيص منابع و بودجه بندي – مشتري مداري در خدمات مالي و بانكي

مديريت آموزشي
مديريت آموزش عالي – اثربخشي آموزش و يادگيري – رفتارشناسي در محيط هاي آموزشي – مديريت كتابداري و اطلاع رساني

سازمان و مديريت
مديريت تغيير – كنترل و نظارت – سازماندهي – سازمان يادگيرنده – مديريت عملكرد – برنامه ريزي و تصميم گيري – رهبري – مهارت ها و نقش هاي مديريت – رفتار سازماني – يادگيري سازماني – تيم و گروه – مديريت استرس – عدالت و اعتماد سازماني – فرهنگ سازماني – سبك زندگي – كيفيت زندگي كاري – مديريت زمان  – هوشمندي سازماني – معنويت سازماني – اخلاق حرفه اي – نگرش و ادراكات – هوش فرهنگي – هوش معنوي  -مديريت اسلامي – مديريت ريسك و بحران – مديرت رسانه  – زبان بدن در رفتار سازماني  – مديريت ورزشي – مديريت سيستم – مديريت تحقيق و توسعه  – مديريت هزينه مديريت منابع – مديريت استعداد  – مهارت هاي مديران -  تعارض سازماني – سازمان يادگيرنده

مديريت منابع انساني
مديريت منابع انساني الكترونيكي – تعالي منابع انساني  – برنامه ريزي منابع انساني – مديريت روابط كار – آموزشو توسعه منابع انساني – مديريت مسير ترقي – ترك خدمت و بازنشستگي – جنسيت و منابع انساني – روابط صنعتي -ايمني و بهداشت صنعتي – ويژگي شغلي

مديريت عمومي و دولتي
مسئوليت اجتماعي – مديريت كيفيت خدمات – دولت الكترونيك – شهر الكترونيك – شهرداري الكترونيك – مديريت دولتي – مديريت خدمات پليس – مديريت توريسم و هتلداري و گردشگري  – مديريت فرهنگي -مديريت ورزش

مباحث نوين در حسابداري
آخرين دستاوردهاي علمي حسابداري ايران و جهان -  نيازهاي امروز پژوهشي كشور در حوزه مسائل مالي و حسابداري – آموزش حسابداري و راه هاي توسعه و بهبود شيوه هاي آن – حسابداري ، حسابرسي و تحولات فناوري اطلاعات – حسابداري، بانكداري و ماليه اسلامي – اخلاق حرفه اي و تحقق حسابداري آرماني – نقش اطلاعات حسابداري در تصميم گيري مديران و بهبود اقتصاد كشور – قانون ماليات و حسابداري ماليات بر ارزش افزوده – كارآيي بازار سهام در ايران -  ساير مباحث مرتبط

اخلاق در حسابداري و حسابرسي
اخلاق در حسابداري مالي، حسابداري مديريت و نقش آن بر گزارشگري مالي -  اخلاق حرفه‌اي حسابداري و تاثير آن بر تداوم ارزش‌آفريني – اخلاق در حسابداري از ديدگاه تهيه‌كنندگان، تاييدكنندگان و استفاده‌كنندگان از صورتهاي مالي و گزارشگري مالي – حسابرسي صورتهاي مالي و نقش آن در كشف، پيشگيري از تقلب و فساد مالي – حسابداري اسلامي و چالشهاي پياده‌سازي آن در ايران – موانع و مشكلات استقرار ضوابط اخلاقي در حرفه‌ي حسابداري و حسابرسي – حسابداري سنجش مسئوليت اجتماعي -  ساير مباحث مرتبط

حسابداري مديريت و كاهش قيمت بهاي تمام‌شده
حسابداري مديريت كاهش قيمت بهاي تمام‌شده كالا و خدمات در شركتها و سازمانهاي خصوصي و دولتي – حسابداري مديريت و نقش آن در موفقيت شركتها و سازمانها – محاسبه و مديريت قيمت تمام‌شده در شرايط كنوني – تكنيكها و ابزارهاي كاهش قيمت تمام‌شده در شرايط كنوني – مديريت استراتژيك هزينه و عملكرد در شرايط كنوني – هدفمندي يارانه‌ها و قيمت تمام‌شده محصولات و خدمات – بودجه‌بندي، كنترل بودجه‌اي و مراكز مسئوليتي – حسابداري مديريت و بودجه‌ريزي عملياتي شناور – حسابداري مديريت و حسابرسي عملكرد – حسابداري مديريت و ارزيابي عملكرد سازماني – زنجيره ارزش و حذف فعاليتهاي فاقد ارزش‌افزوده -  ساير مباحث مرتبط

شناسايي، ارزش‏گذاري، سنجش و حسابداري سرمايه فكري
شـنـاسـايـي دارايي‏هـاي نـامـشـهـود – حسـابداري سـرمايه فـكـري و نـامـشـهـود – ارزش‏گذاري سرمايه فكري – سرمايه فكري و زنجيره ارزش – سنجش و ارزيابي سرمايه فكري – ارزيـابـي و سـنـجش دارايـي‏هـاي دانـشي – ارزيابي و سنجش مالكيت فكـري – تحليل اثـر سرمـايـه فكـري بـر ارزش سهـام – اظهارنامـه‏ مالي و اظهارنـامه سرمـايـه فكـري – حسابداري سرمايـه انسانـي – تحـليل انواع مدل‏ها‏، شاخص‏هـا، سنجـه‏ها و فاكتـورهاي سنـجش سرمايه فكري – روش‏هـاي تنظيم ترازنامه، اظهـارنامه و گزارش سـرمـايـه فـكـري و نـامـشـهـود -  ساير مباحث مرتبط

بازار سرمايه، شفافيت و حسابداري 
نقش اطلاعات حسابداري، افشا و اثرات آن در بازار سرمايه – نقش اطلاعات حسابداري در ارزيابي بازار سرمايه – نقش اطلاعات حسابداري و حسابرسي در شفافيت اطلاعات – تاثير شفاف‌سازي اطلاعات در شرايط اقتصادي كشور – نقش اطلاعات حسابداري در ارزيابي شركت – توقعات بازار سرمايه از حسابداري – توقعات حسابداري از بازار سرمايه -  ساير مباحث مرتبط

حسابداري، مديريت مالي و سرمايه گذاري
چالش هاي تحقيقات حسابداري، مديريت مالي و سرمايه گذاري در ايران -  رويكردهاي حسابداري، مديريت مالي و سرمايه گذاري – مباحث جديد مديريت مالي در جهان و چگونگي بومي سازي تكنيكهاي مديريت مالي – مباحث جديد حسابداري مديريت در جهان و چگونگي بومي سازي تكنيكهاي حسابداري مديريت – بازاريابي مالي و رويكردهاي ارتقاي سرمايه گذاري پايدار – شكوفايي اقتصادي با رشد سرمايه گذاري پايدار – سرمايه گذاري ملي و حمايت از سرمايه ايراني جذب سرمايه گذاري بين المللي، ثبات اقتصادي و سياسي – بكارگيري ابزارهاي ملي حسابداري، مديريت مالي و سرمايه گذاري – استانداردسازي ملي براي حسابداري، مديريت مالي و سرمايه گذاري – جسابداري دولتي و پاسخگويي و انضباط مالي و كليه مباحث مربوط به حسابداري، مديريت مالي و سرمايه گذاري -  ساير مباحث مرتبط

ارتباط حسابداري با‌ صنـعت و جـامعـه  
بررسي تطبيقي وابستگي صنعت به پژوهش‌هاي حسابداري در ايران و ساير كشورهاي جهان – چگونگي و ميزان پژوهش‌هاي حسابداري موثر بر صنعت ايران طي دو دهه‌ گذشته – چشم انداز دانشكده هاي حسابداري ايران در سال 1404 – بررسي ساختار و كم و كيف نهادهاي واسط بين دانش حسابداري و صنعت – پيامدهاي اجراي فاز دوم لايحه‌ي هدفمند كردن يارانه‌ها و تاثيرات آن بر حسابداري و حسابرسي – نقش حسابداري در كنترل و تخصيص هر چه بهتر منابع سازمان و جامعه – نقش نهاد هاي مالي در توسعه اقتصاد كشور – نقش حسابداري در بازار هاي پول، سرمايه و بيمه – جايگاه حسابداري در نقشه جامع علمي كشور و سند تحول علمي – اهميت و نقش حسابداري مديريتي در افزايش كارايي سازمان – اهميت، چالش‌ها و راهكارهاي اجرايي حسابداري نظام‌هاي نوين مالياتي – چالش حسابرسي مالياتي: تشخيص و موانع – نظام يكپارچه اطلاعات مالياتي در ايران – نقش رسانه‌ها در ارتقاي دانش عمومي حسابداري مردم – نقش حسابداري و حسابرسي در تامين و ارتقاي سلامت نظام اداري و پيشگيري از فساد – ضرورت و چگونگي اجراي حسابرسي عملكرد – تبيين و ارزيابي نقاط ضعف كنترل هاي داخلي و تاثير آن بر سلامت نظام اداري – ضرورت و چگونگي اجراي حسابرسي داخلي مبتني بر ريسك – چگونگي تاثير حسابداري بر توسعه‌ فرهنگي جامعه – چگونگي تاثير فرهنگ جامعه بر دانش و حرفه‌ حسابداري و حسابرسي – مباني، چالش‌ها‌ و راهكارهاي توسعه‌ فرهنگ پاسخگويي – عوامل موثر بر جلب اعتماد مخاطبان گزارشات حسابداري و حسابرسي – عوامل موثر بر رضايتمندي شغلي اعضاي خانواده‌ حسابداري – نقش رضايتمندي شغلي حسابداران در افزايش بهره‌وري منابع سازمان -  ساير مباحث مرتبط

علوم سياسي از ديدگاه اسلام
شرايط زمامداران از ديدگاه اسلام – نهاد دولت از ديدگاه اسلام – معنا و مبناي سياست در اسلام -امت واحده از ديدگاه اسلام –معنا و مبناي توسعه سياسي در اسلام – جايگاه مردم سالاري در آموزه هاي اسلامي – ساير موضوعات پيشنهادي مرتبط با عنوان كلي همايش

روابط بين الملل از ديدگاه اسلام
تنظيم روابط با ساير كشورها از ديدگاه قرآن – صلح و جنگ از ديدگاه قرآن كريم – حقوق پناهندگان و پناهندگي از ديدگاه اسلام – حقوق بشر و اقليت ها از ديدگاه اسلام – ديپلماسي و رفتار سياسي در اسلام – مفهوم و مبناي امنيت در اسلام – اصول سياست خارجي و روابط بين الملل از ديدگاه اسلام- اسلام و نظريه هاي پايان تاريخ – نقش گفتگو و مذاكره در روابط بين الملل از ديدگاه اسلام – بررسي تعاملات ايران در سازمان هاي بين المللي – حل و فصل بحران سوريه؛ شاه كليد صلح و امنيت منطقه اي – صلح از منظر علوم سياسي؛ جاي خالي مطالعات صلح در ايران -  صلح و امنيت منطقه اي در پرتو تعامل سازنده جمهوري اسلامي ايران – روابط بين الملل و روابط قدرت هاي بزرگ هسته اي – گفتگوي بين المللي و ميان فرهنگي – تحولات كنوني تسحيلات هسته اي – امت اسلامي و روابط بين‌المللي – امت اسلامي و مشكلات بين‌المللي – امت اسلامي و ملل و اديان ديگر – امت اسلامي و عزّت بين‌المللي – امت اسلامي و تنوع فرهنگي(تهاجم فرهنگي، تقابل فرهنگي، مهاجرت، …) – امت اسلامي و مرزهاي جغرافيايي – امت اسلامي و الگوها

تحولات ايران و جهان
سازمان ها و جنبش هاي بين المللي و منطقه اي -  انديشه هاي سياسي سي سال اخير و تحولات آن – سياست كنوني جمهوري اسلامي (اهداف و ابزار) – تحولات كنوني روابط بين‌الملل و روابط با قدرت‌هاي بزرگ هسته‌اي – تحولات كنوني در نظام بين‌المللي – گفتگوي بين‌المللي و ميان فرهنگي – تحولات اجتماعي كنوني ايران – تحولات كنوني در خاورميانه و كشورهاي همسايه ايران – نفت و تحولات كنوني اقتصادي – تحولات كنوني قوانين، مقررات و حقوق بشر – تحولات كنوني سازمان ها و جنبش‌هاي بين‌المللي و منطقه‌اي – تحولات انقلاب اسلامي ايران

علوم سياسي و روابط بين الملل
معنا و مبناي توسعه سياسي – جايگاه مردم سالاري – تنظيم روابط با ساير كشورها – حقوق بشر و اقليت ها – ديپلماسي و رفتار سياسي – اصول سياست خارجي و روابط بين الملل – نقش گفتگو و مذاكره در روابط بين الملل

اسلام و روابط بين الملل
جايگاه اسلام در پارادايم هاي روابط بين الملل – آينده اسلام گرايي در نظام بين الملل – بررسي همكاري هاي رسانه اي ايران و جهان اسلام – ايران و سازمان كنفرانس اسلامي – بررسي نقش دانشگاه هاي ايران در جهان اسلام – تهديدات امنيتي جهان اسلام در نظام بين الملل – جنبش هاي اسلامي و روابط بين الملل – اقتصاد سياسي جهان اسلام – ژئوپليتيك جهان اسلام و نقش آنها در روابط بين الملل – قدرتهاي بزرگ، جهان اسلام و روابط بين الملل – جهان اسلام، سازمان ملل متحد و روابط بين الملل – نهادهاي جامعه مدني در جهان اسلام – جهان اسلام، حقوق بشر و روابط بين الملل – قدرت سازي رسانه اي جهان اسلام

مديريت و فرهنگ ايراني اسلامي
مديريت الگوي مصرف صحيح اسلامي و ايراني – مديريت فرهنگ ايراني اسلامي و حقوق متقابل افراد، حقوق افراد در خانواده، جامعه و رسانه ها – مديريت زنان در نهادها و نظام هاي اقتصادي و فرهنگ ايراني اسلامي – مديريت فرهنگ ايراني اسلامي و جهاني شدن – مديريت امنيت اقتصادي و سرمايه گذاري بر اساس فرهنگ ايراني اسلامي – مديريت  ثروت و قدرت درفرهنگ اسلامي ايراني – مديريت مالي درفرهنگ اسلامي ايراني – مديريت توليد درفرهنگ اسلامي ايران – مديريت الگوي صحيح كسب وكار و رزق حلال بر اساس فرهنگ ايراني اسلامي – مديريت اقتصاد خانواده بر اساس اموزه هاي اسلامي – مديريت سلامت و بهداشت فردي و اجتماعي در اموزه هاي اسلامي – مديريت شهري و فرهنگ ايراني اسلامي – مديريت مشاركت و فرهنگ كار جمعي بر اساس سنت اهل بيت(ع) – مديريت كار و وجدان كاري و ساعات كار مفيد در ادارات و نهادها بر اساس سنت اهل بيت(ع) – مديريت مصرف و پرهيزاز تجمل گرايي با تكيه بر سنت اهل بيت(ع) – مديريت و اصلاح الگوي مصرف با تكيه بر سنت اهل بيت(ع) – مديريت اسلامي و مقابله با قانون گريزي وكارگريزي باتكيه برسنت اهل بيت(ع) – اخلاق مديران در اموزه هاي اسلامي – آشنايي با مفاهيم مديريت اسلامي – آشنايي با روشهاي مديران موفق جهان اسلام – ساير موضوعات مديريتي مرتبط

اقتصاد و فرهنگ ايراني اسلامي
جايگاه اقتصاد در سبك زندگي موجود و مطلوب فرهنگ اسلامي ايراني – اقتصاد مقاومتي و فرهنگ ايراني اسلامي – سلامت اقتصادي و فرهنگ ايراني اسلامي – خودكفايي اقتصادي و فرهنگ ايراني اسلامي – اقتصاد و فرهنگ ايراني اسلامي – اقتصاد و اموزه هاي ديني و اسلامي – جمعيت، اقتصاد و فرهنگ ايراني اسلامي – اشتغال ، بيكاري و فرهنگ ايراني اسلامي – الگوي مصرف و اقتصاد فراغت بر اساس اموزه هاي اسلامي – سياست هاي توليد و نشر دانش هاي اسلامي -  ارتباط فقر و عدالت اقتصادي وفرهنگ ايراني اسلامي – ارتباط توزيع درآمد و فقر وفرهنگ ايراني اسلامي – ارتباط توزيع درآمد و عدالت اقتصادي وفرهنگ ايراني اسلامي – كار آفريني و اشتغال آفريني خلاق با الهام گيري از فرهنگ اسلامي ايراني – بررسي باورهاي اقتصادي زندگي كنوني با الهام گيري از فرهنگ ايراني اسلامي – بررسي فرهنگ هاي غلط زندگي خانوادگي و نقش خانواده  در آفرينش فرهنگ ايراني اسلامي اقتصادي فرزندان – آشنايي با مفاهيم اقتصاد اسلامي – آشنايي با روشهاي مديران موفق اقتصادي جهان اسلام – ارائه مدل هاي كار آمد فرهنگ ايراني اسلامي در بعد اقتصادي، با تكيه بر سنت اهل بيت(ع) – بررسي رابطه ي فرهنگ ايراني اسلامي و اخلاق توليد، كار، مصرف و… با استفاده از سنت اهل بيت(ع) – نقش الگوهاي فرهنگ ايراني اسلامي در رسانه ي ملي و استاني بر ايجاد اقتصاد اسلامي با بهره گيري از سنت اهل بيت(ع) – بررسي سبك هاي غلط زندگي اجتماعي و تاثير آن ها بر اقتصاد فرد و جامعه با الگوگيري از سنت اهل بيت(ع) – ساير موضوعات اقتصادي مرتبط

مديريت اسلامي و ارتقاي اقتصادي
مباني، رويكردها، سبك‌ها و شيوه‌هاي مديريت  اسلامي در ارتقاي اقتصادي خانواده – الگوهاي مبتني بر سيره‌ي اهل بيت (ع) و بزرگان ديني در ارتقاي اقتصادي خانواده -  الگوهاي مبتني بر سيره‌ي اهل بيت (ع) و بزرگان ديني در ارتقاي اقتصادي نيازمندان -  جايگاه مردم، رسانه‌ها، نخبگان و كارآفرينان در ارتقاي اقتصادي جامعه (با تأكيد بر صيانت فرهنگ ايراني اسلامي) -  فرهنگ ايراني اسلامي و اقتصاد خانواده اسلامي -  بازبيني ضرورت مديرت اقتصاد اسلامي براي مقابله با تحريم هاي اقتصادي -  الگوها و شيوه‌هاي فرهنگ ايراني اسلامي در تأمين مالي (مايحتاج زندگي، مسكن، ازدواج، درمان و تحصيل) – طراحي ابزارهاي جديد مالي (صندوق‌ها، اوراق مالي و…) براي تأمين مالي جامعه – طراحي روش‌هاي جديد سرمايه‌گذاري بر اساس فرهنگ ايراني اسلامي در راستاي افزايش توانمندي اقتصادي خانواده و جامعه – نقد مديريت اقتصادي كشور و استان و نقش مديريت اثر بخش اقتصادي در باز آفريني فرهنگ ايراني اسلامي مطلوب ديني با بهره مندي از سنت اهل بيت(ع) – مديريت اقتصادي كشور و رابطه ي آن با مفاسد اقتصادي و ارائه راهكارهاي كارآمد گسترش عدالت اقتصادي و تاثير آن بر سبك صحيح زندگي اقتصادي – ساير موضوعات مرتبط

راهكارهاي توسعه مناطق آزاد: سرمايه گذاري، فرصتها و چالشها
فرصتهاي سرمايه گذاري در زمينه گردشگري، صنعت، تجارت و بازرگاني در مناطق آزاد – مناطق آزاد و تاثير آن بر توسعه اقتصادي كشور – تأثير تعامل و هم افزايي گمرك با مناطق آزاد در جهت توسعه اقتصادي – نقش و جايگاه مناطق آزاد بر اشتغال زايي آن استان – استفاده از ظرفيتها و تسهيلات مناطق آزاد در زمينه صادرات مجدد و ترانزيت – طراحي الگوهاي نوين براي جذب سرمايه داخلي و خارجي در مناطق آزاد – فرصتهاي سرمايه گذاري در زمينه زيرساختها و امكانات زيربنايي مناطق آزاد – نقش مناطق آزاد در تجارت خارجي كشور – مطالعه تطبيقي قوانين و مقررات مناطق آزاد كشور با قوانين و مقررات كشورهاي همسايه – نقش و جايگاه مناطق آزاد بر تحولات فرهنگي و اجتماعي آن استان- تاثير قوانين و مقررات مناطق آزاد بر جذب سرمايه – نقش و تأثير فناوري اطلاعات بر توسعه مناطق آزاد – ساير مباحث مرتبط

توسعه پايدار با بهبود رويكرد كسب و كار
ساختار بازار سرمايه و تامين مالي براي توسعه بخش هاي كشاورزي، صنعت و خدمات – بررسي روش هاي تامين مالي و سرمايه گذاري در كشور – بررسي فرصت هاي سرمايه گذاري به منظور جلب سرمايه گذاران داخلي و خارجي – اقتصاد سياسي سرمايه گذاري و تامين مالي – بانك ها و شيوه هاي تامين مالي در بخش هاي مختلف اقتصادي – جايگاه بازار سرمايه در تامين مالي بخش هاي مختلف اقتصادي – بررسي وضعيت فضاي كسب و كار و نقش آن بر بهبود سرمايه گذاري – نقش بازارهاي غير رسمي تامين مالي بر فضاي كسب و كار – مديريت ريسك سرمايه گذاري در ايران – اثرات خصوصي سازي نظام تامين مالي بر فضاي كسب و كار – صندوق توسعه ملي و نقش آن در توسعه سرمايه گذاري در كشور -  بررسي نوسانات نرخ ارز در نظام تامين مالي كشور- ساير مباحث مرتبط

توزيع درآمد، فقر و عدالت اقتصادي
ارتباط شاخصهاي اقتصاد كلان با توزيع درآمد يا فقر يا عدالت اقتصادي – ارتباط توزيع درآمد و فقر – ارتباط توزيع درآمد و عدالت اقتصادي – ارتباط فقر و عدالت اقتصادي – ارتباط ميان توزيع درآمد، فقر و عدالت اقتصادي – ساير مباحث مرتبط

اقتصاد و توليد ملي
توليد ملي و اشتغال – توليد ملي و سرمايه گذاري – توليد ملي و بازرگاني خارجي – توليد ملي و خصوصي سازي – توليد ملي و نقش دولت – توليد ملي و نقش صنعت گردشگري – اقتصاد بخش عمومي – اقتصاد كلان -  اقتصاد بين‌الملل – ساير مباحث مرتبط

سرمايه گذاري و توليد ملي
ساختار بازار سرمايه و تأمين مالي براي توسعه بخش‌هاي كشاورزي، صنعت و خدمات – روش‌هاي تأمين مالي و سرمايه‌گذاري مناسب در كشور – ايجاد و بررسي فرصت‌هاي سرمايه‌گذاري و مشاركت‌هاي ايراني و بين‌المللي شبكه‌هاي اجتماعي براي تأمين مالي در ايران – سرمايه اجتماعي و بحران تأمين مالي – استقراض خارجي، مزايا و مضرات – دريافت و انتقال ايده‌هاي نوسرمايه‌گذاران به عنوان كارآفرينان ابعاد مختلف سرمايه‌گذاري توليدي – بانك‌ها و نحوه تأمين مالي در بخش‌هاي مختلف توليدي – جايگاه بازار پول و سرمايه‌ در تأمين مالي – بررسي وضعيت فضاي كسب و كار بانكي و تأثيرات آن بر بهبود سرمايه‌گذاري – بررسي اثرات نرخ ارز در حوزه‌ سرمايه‌گذاري و نظام تأمين مالي كشور – نقش شركت‌هاي تأمين سرمايه در بهبود فضاي سرمايه‌گذاري كشور – راهكارهاي ايجاد انگيزه و افزايش سطح دخالت سرمايه‌گذران – بررسي ساختار، فرصت‌ها و چالش‌هاي تأمين مالي بلندمدت در ايران – نقش صندوق توسعه ملي در توسعه‌ سرمايه‌گذاري – شكوفايي اقتصادي با افزايش سطح سرمايه‌گذاري پايدار – اثرات خصوصي‌سازي در حوزه‌ سرمايه‌گذاري و نظام تأمين مالي – ساير مباحث مرتبط

توسعه اقتصادي و مديريت مالي
سرمايه گذاري و توليد ملي – فرصت ها و چالش هاي توسعه سرمايه گذاري – دولت و توسعه سرمايه گذاري يا اقتصادي  تهديدها و فرصت هاي اقتصادي حاكم بر فضاي كسب و كار – استراتژي هاي مالي – مديريت ريسك، مديريت سرمايه گذاري، مديريت مالي شركت ها، مديريت توليد و عمليات- مديريت زنجيره تامين – مديريت پروژه، مديريت فرآيندها و معماري سازماني – مديريت لجستيك، تاثير پيوستن ايران به سازمان تجارت جهاني – ارزش گذاري پول ملي – اصلاح نظام هاي بانكي، بيمه اي، مالياتي، گمرك و توزيع كالا – تحولات اقتصاد جهاني و فرصتهاي روياروي آن -  ساير مباحث مرتبط

اقتصاد مقاومتي و جهاد اقتصادي
شناسايي ملاك ها و معيارهاي اقتصاد مقاومتي – تأثير و نقش اقتصاد مقاومتي بر توليد ملي – ارزيابي ميزان ثبات قوانين كليدي در زمينۀ توليد و سرمايه گذاري و تأثير آن روي حمايت از توليد ملي – ارائه مسيرهاي برون رفت از مشكلات صادرات غيرنفتي – نقش نقدينگي شركت هاي دانش بنيان در ميزان موفقيت فعاليت هاي علمي آن ها – تأثير تغييرات نرخ ارز بر توليد ملي – بررسي چگونگي بهره گيري از نيروهاي توانمند در برنامه ريزي اقتصاد مقاومتي – جهاد اقتصادي در تعاليم ديني، قانون اساسي و سند چشم انداز توسعه – جهاد اقتصادي و الگوي اسلامي ايراني پيشرفت – جهاد اقتصادي و متغيرهاي كلان اقتصادي – جهاد اقتصادي و متغيرهاي مديريتي – تبيين ابعاد اقتصاد مقاومتي و مؤلفه هاي كليدي آن – راهبردهاي اقتصاد مقاومتي، فرصتها و تهديدها – زيرساختهاي فرهنگي، اجتماعي و تاريخي لازم براي دستيابي به اهداف اقتصاد مقاومتي – آموزه هاي ديني و اعتقادي، فرهنگ سازي و رسانه ها در اقتصاد مقاومتي – نقش اقتصاد دانش بنيان در دستيابي به اهداف اقتصاد مقاومتي – اقتصاد مقاومتي، عبور از تحريم ها و تنگناهاي اقتصادي – سياستگذاريهاي اقتصادي و جايگاه آن در اقتصاد مقاومتي -  اقتصاد مقاومتي و مديريت درآمدهاي نفتي -  اقتصاد مقاومتي و تعاملات منطقه اي و بين المللي -  اقتصاد مقاومتي و تحقق اهداف سند چشم انداز 20 ساله – ساير مباحث مرتبط

رابطه اقتصاد با حماسه سياسي و اقتصادي
رابطه‌ خصوصي‌سازي و تحقق حماسه‌ اقتصادي – سياست‌هاي كلي اصل 44 قانون اساسي و توسعه‌ اقتصادي – حماسه‌ اقتصادي و امنيت سرمايه‌گذاري – نقش سازمان‌هاي مردم‌نهاد در تحقق حماسه‌ اقتصادي – سلامت نظام اداري و حماسه‌ اقتصادي – جايگاه تجارت الكترونيك در تحقق حماسه‌ اقتصادي – مقابله با فساد، رانت و انحصار براي تحقق حماسه‌ اقتصادي – نقش دستگاه هاي نظارتي درتحقق حماسه‌ اقتصادي – نقش نظام مالياتي در تحقق حماسه‌ اقتصادي – آسيب‌شناسي حماسه‌ سياسي و اقتصادي – بسترهاي فرهنگي حماسه سياسي و اقتصادي – چالش ها و موانع تحقق حماسه سياسي و اقتصادي و راهكارهاي مقابله با آن – جايگاه و نقش زنان و خانواده در تحقق حماسه سياسي و اقتصادي – نقش همسايگان ايران در تحقق حماسه سياسي و اقتصاد – ساير مباحث مرتبط

اقتصاد در شرايط تحريم
تبيين شرايط اقتصادي كشورهاي تحريم شده از منظر متغيرهاي خرد يا كلان اقتصادي – تحريم اقتصادي از بعد اجتماعي – تحريم اقتصادي و حقوق و سياست بين الملل – تاثير تحريم ها بر توليد و تجارت انرژي – نظام مالي و پولي بين المللي و شرائط تحريم هاي اقتصادي – تاثير تحريم ها بر سيستمهاي بانكداري و تجارت بين الملل – تاثير تحريم اقتصادي بر فضاي كسب و كار، كارآفريني، بنگاههاي كوچك و متوسط، سازمانها و شركتهاي بين المللي – تاثير تحريم ها بر صنعت توريسم سرمايه گذاري مستقيم و غير مستقيم خارجي – مقررات زدايي و مقررات گذاري متناسب با شرايط تحريم – مقررات ارزي و تجاري در شرايط تحريم – تامين مالي ارزي در شرايط تحريم – تجربه بحران ارزي ساير كشورها – راهكارهاي برون رفت از ركود تورمي – بازنگري نقش نظام بانكي در شرايط تحريم – سياست‌هاي پولي و اعتباري مناسب در شرايط تحريم – ساير مباحث مرتبط

اقتصاد كشاورزي
نوسانات نرخ ارز، فرصت ها و چالش هاي تجاري شدن بخش كشاورزي – فرصت ها و چالش هاي ناشي از تحريم هاي اقتصادي بر بخش كشاورزي – هدفمندسازي يارانه ها و تاثير آن بر بخش كشاورزي – مديريت و بهره وري آب در بخش كشاورزي – تجارت محصولات سالم و ارگانيك – آموزش و بهره وري نيروي كار در بخش كشاورزي – بازاريابي محصولات كشاورزي – نقش تشكل ها و تعاوني هاي كشاورزي در توسعه كشاورزي – ساير مباحث مرتبط

توسعه كشاورزي با تاكيد بر توليد ملي
بررسي توسعه صادرات ارگانيك  بخش كشاورزي و دامپروري در منطقه – امنيت غذايي، مديريت ضايعات كشاورزي و بقاياي محصولات كشاورزي و نقش آن در توسعه روستايي و امنيت ملي – تحقيقات پايه اي كشاورزي و نقش آن در توسعه كشاورزي – توسعه كشاورزي و نقش آن در توليد ملي – راههاي گسترش و فعالسازي كشاورزي صنعتي – مديريت منابع آب، چالشها و فرصتها – مديريت الگوي كشت با تاكيد بر استفاده بهينه از خاك – مديريت كارگاههاي توليدي بخش كشاورزي و دامپروري – استفاده از  ژرم پلاسم ها و پايه هاي ژنتيكي بومي در اصلاح و توليد ارقام جديد – مديريت و توسعه باغات و الگوهاي كشت – افزايش بهره وري از گياهان دارويي منطقه – مديريت ريسك، بيمه و بازاريابي محصولات كشاورزي و نقش آن در توسعه كشاورزي – ساير مباحث مرتبط

توسعه روستايي با تاكيد بر توليد ملي
بررسي مشكلات مديريتي صادرات محصولات كشاورزي – توسعه روستايي در رابطه با توسعه كشاورزي – جايگاه توسعه روستايي در توليد ملي – دانش بومي و پايداري توسعه روستايي – ديدگاه‌هاي پيشرو در توسعه پايدار روستايي – محيط زيست و توسعه پايدار روستايي – صنايع روستايي و توسعه پايدار – گردشگري و توسعه پايدار روستايي – جغرافيا و نقش آن در برنامه ريزي روستايي – ساير مباحث مرتبط

ضرورت ها و انگيزه هاي اقتصاد مقاومتي
ظرفيتهاي فراوان مادي و معنوي كشور – ظرفيتهاي عالي انساني و نيروهاي تحصيل كرده – سرمايه هاي عظيم معدني، طبيعي و صنعتي – تهديدهاي اقتصادي خارجي – بحرانهاي اقتصادي جهاني

 مهمترين مشخصه هاي اقتصاد مقاومتي
ايجاد تحرك، پويايي و بهبود شاخصهاي كلان همراه با عدالت اجتماعي – توانايي مقاومت در برابر عوامل تهديدزا – تكيه بر ظرفيتهاي داخلي – رويكرد جهادي، همت جهادي، مديريت جهادي – مردممحوري در اقتصاد مقاومتي – امنيت اقلام راهبردي و اساسي – كاهش وابستگي به نفت – اصلاح الگوي مصرف، صرفهجويي و پرهيز از هزينهكَردهاي زائد – فسادستيزي و امنيت اقتصادي – دانشمحوري و اقتصاد دانشبنيان نيروهاي انساني

الزامات و انتظارات اقتصاد مقاومتي
عزم جدي مسئولان و مديران اصلي و فعالان مردمي – ورود به ميدان عمل، اقدام و تبديل نقشهيراه به برنامه عمل – تبديل به برنامه، سياستهاي اجرايي و برنامههاي اجرايي در هر بخش همراه با زمانبندي – هماهنگي ميان بخشهاي گوناگون با سازوكار – نظارت در همهي سطوح – رفع موانع و موانع قانوني  قوانين مزاحم موانع حقوقي و قضائي – گفتمان سازي، اطلاعرساني، رصد و پايش

سياست هاي مالي و مالياتي ايران
ماليات‌هاي اسلامي و ساختار نظام مالياتي كشور – ماليات و ساختار مطلوب بودجه دولت اسلامي – معافيت‌ها و مشوق‌هاي مالياتي: كارايي و عدالت – حسابرسي مبتني بر ريسك – ارتقاي سلامت اداري در نظام مالياتي كشور – ترفندهاي مالياتي و راهكارهاي مواجهه با آن – ماليات و سياست اقتصاد كلان- ساير مباحث مرتبط

پيوست نگاري فرهنگي: مباني نظري و الزامات
ابعاد نظري و مؤلفه هاي پيوست فرهنگي – اهداف و ضرورت هاي سياسي، اقتصادي و اجتماعي تدوين و اجراي پيوست فرهنگي – روش شناسي تدوين پيوست فرهنگي – پيوست فرهنگي از منظر اسلام، ساير مكاتب، مطالعه تطبيقي آن – الزامات وانتظارات فرهنگي در اجراي سياست ها، برنامه ها و طرح هاي توسعه اي از منظر امام خميني (ره) و مقام معظم رهبري (مدظله) – پيوست فرهنگي و الزامات حقوقي و قانوني – نسبت پيوست فرهنگي و انواع ديگر ارزيابي تأثير (اجتماعي، زيست محيطي و …) – پيوست فرهنگي و تجارب جهاني

پيوست نگاري فرهنگي راهبردها ، سياست ها و مطالعات كاربردي
در نظام فرهنگي:
پيوست فرهنگي و الگوي اسلامي، ايراني پيشرفت – پيوست فرهنگي و نقشه مهندسي فرهنگي – پيوست فرهنگي، فرآيند جهاني شدن و ارتباطات فرهنگي – پيوست فرهنگي در رسانه و فن آوري هاي نوين اطلاعاتي و ارتباطي – پيوست فرهنگي، جنگ نرم، فضاهاي مجازي – پيوست فرهنگي، توسعه فرهنگي و  زيست بوم
در نظام اجتماعي:
پيوست فرهنگي در طرح هاي امنيتي و انتظامي – پيوست فرهنگي، امنيت و آسيب هاي اجتماعي – پيوست فرهنگي، بهداشت، سلامت و محيط زيست – پيوست فرهنگي، زنان و خانواده – پيوست فرهنگي ، جوانان و اوقات فراغت – پيوست فرهنگي در مديريت شهري، معماري و شهرسازي
در نظام اقتصادي:
پيوست فرهنگي و توسعه پايدار – پيوست فرهنگي و مديريت استراتژيك – پيوست فرهنگي و مسئوليت اجتماعي شركت‌ها – پيوست فرهنگي، فرهنگ سازماني و بهره وري – پيوست فرهنگي و نقش آن در توليد، نوآوري و كارآفريني – پيوست فرهنگي در صنايع نفت، گاز و پتروشيمي – پيوست فرهنگي در طرح ها، شهرك هاي صنعتي، مناطق اقتصادي و گمركات – پيوست فرهنگي در طرح هاي خدماتي، بازرگاني و حمل و نقل – پيوست فرهنگي در طرح ها و پروژه هاي توسعه روستايي و كشاورزي – پيوست فرهنگي در ميراث فرهنگي و گردشگري

پيوست فرهنگي: نظام اجرايي، ساختارها و فرآيندها
پيوست فرهنگي، سازوكار وفرآيند عملياتي كردن آن – پيوست فرهنگي،نظام ارزيابي، نظارت و پايش آن- تضمين‌هاي قانوني و اجرايي عملي شدن پيوست فرهنگي – مسئوليت فرهنگي شركت ها، مباني و ضرورت ها – پيوست فرهنگي، بهره مندي از ظرفيت هاي فرهنگي نهادهاي تخصصي، دانشگاه ها و بخش خصوصي – پيوست فرهنگي و سازو كار نهادينه سازي، توانمندي، ايجاد انگيزه و التزام مديران در طراحي و اجراي آن – پيوست فرهنگي، ظرفيت سازي علمي، كارشناسي و منابع انساني  – پيوست فرهنگي، ظرفيت سازي علمي، كارشناسي و منابع انساني

اقتصاد مقاومتي و فرهنگ جهادي
فرهنگ جهادي در ايجاد ارزش افزوده، ثروت و بهره‌ وري – فرهنگ جهادي در كارآفريني، سرمايه گذاري و اشتغال مولد – استانداردها و شاخص هاي نشان (مدال) اقتصاد مقاومتي- گفتمان سازي فرآگير و ترويج اقتصاد مقاومتي – اقتصاد مقاومتي و توسعه سرمايه – اقتصاد مقاومتي و سرمايه هاي انساني – اقتصاد مقاومتي و سرمايه هاي علمي – اقتصاد مقاومتي و مشاركت اجتماعي – اقتصاد مقاومتي، كار گروهي و همكاري هاي جمعي – اقتصاد مقاومتي و اقتصاد دانش بنيان – اقتصاد مقاومتي و نقشه جامع علمي – اقتصاد مقاومتي ، نوآوري و ابتكار – اقتصاد مقاومتي و مديريت مخاطرات اقتصادي – توليد محصولات و خدمات دانش بنيان – اقتصاد مقاومتي، صادرات محصولات و خدمات دانش بنيان – اقتصاد مقاومتي و ارتقاء سطح اقتصادي كشور در منطقه – اقتصاد مقاومتي و توسعه كارآفريني – اقتصاد مقاومتي و اشتغال خانگي و زود بازده – اقتصاد مقاومتي و بهره وري – رشد بهره وري در اقتصاد – تقويت عوامل توليد – مهارت افزايي و توانمندسازي نيروي كار – تقويت رقابت پذيري اقتصاد – رقابت اقتصادي در مناطق و استانها – ظرفيتها و قابليت هاي متنوع بومي – اقتصاد مقاومتي و مزيت هاي جغرافيايي مناطق كشور – اقتصاد مقاومتي و هدفمند سازي يارنه ها – هدفمند سازي يارنه ها و افزايش توليد – هدفمند سازي يارنه ها، اشتغال و بهره وري – هدفمند سازي يارنه ها و كاهش شدت انرژي – هدفمند سازي يارنه ها و ارتقاء شاخص هاي عدالت اجتماعي – اقتصاد مقاومتي، كار و سرمايه ملي – سهم بري عوامل عادلانه در زنجيره توليد تا مصرف متناسب با ايجاد ارزش – افزايش سهم سرمايه انساني از طريق ارتقاء آموزش، مهارت، خلاقيت، كارآفريني و تجربه – افزايش توليد داخلي نهاده ها و كالاهاي اساسي – توليد محصولات و خدمات راهبردي – ذخاير راهبردي با تأكيد بر افزايش كمي و كيفي توليد (مواد اوليه و كالا) – تنوع در مبادي تأمين كالاهاي وارداتي – كاهش وابستگي به كشورهاي محدود و خاص در كالاهاي وارداتي – اقتصاد مقاومتي، تأمين امنيت غذا و درمان – مديريت مصرف و راهكارههاي اجراي سياست‌هاي اصلاح الگوي مصرف كشور – ترويج مصرف كالاهاي داخلي، ارتقاء كيفيت و رقابت پذيري در توليد – اصلاح و تقويت همه‌جانبه‌ نظام مالي كشور – ثبات در اقتصاد ملي و پيشگامي در تقويت بخش واقعي – اقتصاد مقاومتي و صادرات كالا – صادرات كالا و تسهيل مقررات و گسترش مشوق‌ها – صادرات كالا، گسترش خدمات تجارت خارجي و ترانزيت و زيرساخت‌ها – صادرات كالا و تشويق سرمايه گذاري خارجي براي صادرات – ساماندهي توليد ملي متناسب با نيازهاي صادراتي – بازاريابي صادراتي و تنوع بخشي پيوندهاي اقتصادي – صادرات كالا، و ساز و كار مبادلات تهاتري – صادرات كالا، امنيت حقوقي و تقنيني – توسعه حوزه عمل مناطق آزاد و ويژه اقتصادي – انتقال فناوري‌هاي پيشرفته – گسترش و تسهيل توليد در مناطق آزاد و ويژه اقتصادي – اقتصاد مقاومتي، صادرات كالا و خدمات – اقتصاد مقاومتي، تأمين نيازهاي ضروري و منابع مالي از خارج – افزايش قدرت مقاومت و كاهش آسيب پذيري اقتصاد – توسعه پيوندهاي راهبردي و مشاركت جهاني – ديپلماسي در اقتصاد جهاني – سازمان‌هاي بين‌المللي و منطقه‌اي – افزايش پوشش استاندارد براي كليه محصولات داخلي – روزآمدسازي شيوه هاي نظارت بر بازار – روان سازي نظام توزيع و قيمت‌گذاري – اقتصاد مقاومتي و مقابله با ضربه پذيري درآمد حاصل از صادرات نفت و گاز – مشتريان راهبردي و مشاركت دادن بخش خصوصي در فروش – تنوع در روش‌هاي فروش و افزايش صادرات گاز،برق، پتروشيمي و فرآورده‌هاي نفتي- افزايش ذخاير راهبردي نفت وگاز كشور و اثرگذاري در بازار جهاني نفت و گاز – حفظ و توسعه ظرفيت‌هاي توليد نفت و گاز، بويژه در ميادين مشترك – افزايش ارزش افزوده و تكميل زنجيره ارزش صنعت نفت و گاز – توسعه توليد كالاهاي داراي بازدهي بهينه – اقتصاد مقاومتي و اصلاح نظام درآمدي دولت – صرفه جويي در هزينه‌هاي عمومي كشور – تحول در ساختارها و منطقي سازي اندازه دولت – اصلاح نظام درآمدي دولت و افزايش سهم درآمدهاي مالياتي – صندوق توسعه ملي و قطع وابستگي بودجه به نفت – شفاف ‌سازي اقتصاد و سالم‌سازي آن – فسادزدايي در حوزه‌هاي پولي، تجاري، ارزي

حقوق و فرهنگ اسلامي
رابطه قوانين حقوقي با تعالي فرهنگ اسلامي – اجراي قوانين اسلامي، پويايي اهداف فرهنگ ايراني اسلامي – قوانين حقوقي و توسعه فرهنگ اسلامي – نهادهاي حقوقي و توسعه فرهنگ ايراني اسلامي

چالش هايي بر حقوق و اقتصاد اسلامي
حقوق و توسعه اقتصادي – اجراي قوانين، توسعه اقتصادي – قوانين حقوقي حاكم بر رابطه كارگر و كارفرما – حقوق تجارت و اقتصاد ….

فرهنگ در انديشه بزرگان
فرهنگ اسلامي از ديدگا ه امام خميني (ره) -  فرهنگ اسلامي از ديدگاه آيت الله خامنه اي – فرهنگ اسلامي از ديدگاه شهيد مطهري – فرهنگ اسلامي از ديدگاه علامه طباطبايي – فرهنگ اسلامي از ديدگاه دانشمندان اسلامي – فلسفه فرهنگ اسلامي از ديدگاه اسلام …

خانواده و فرهنگ
سبك زندگي در فرهنگ ايراني  اسلامي – ازدواج در فرهنگ ايراني اسلامي – جوانان و فرهنگ ايراني اسلامي – تعليم وتربيت وفرهنگ ايراني اسلامي …

جامعه و فرهنگ
آسيب شناسي فرهنگ ايراني اسلامي در عصر جهاني شدن – ارزشهاي فرهنگ ايراني اسلامي در جهان امروز – راهكارهاي اجرايي كردن فرهنگ ايراني اسلامي درجامعه – مطالعه تطبيقي فرهنگ ايراني اسلامي بافرهنگ سايركشورها – الگوي صحيح فرهنگ ايراني اسلامي – فرهنگ ايراني اسلامي، آسيبها و چالشها …

ايمان و فرهنگ
ولايت فقيه در فرهنگ ايراني اسلامي – ايثاروفداكاري درفرهنگ ايراني اسلامي – شهيد و فرهنگ ايراني اسلامي – ارزشهاي اسلامي در فرهنگ ايراني اسلامي …

رسانه و فرهنگ
رسانه ها وترويج فرهنگ ايرني اسلامي – تبليغات و فرهنگ ايراني اسلامي – رسانه هاي مجازي و فرهنگ ايراني اسلامي …

مديريت رسانه
مديريت ريسك و بحران
كنترل موجودي
مديريت اتلاف
اقتصاد مهندسي
برنامه ريزي توليد

دين و فرهنگ
روانشناسي، اقتصاد و فرهنگ
روانشناسي اسلامي

نظرات