همایش ملی نقش خراسان درشکوفایی هنر اسلامی

همایش ملی نقش خراسان درشکوفایی هنر اسلامی

محورهاي همايش:

نقش مجموعه حرم رضوي
-چگونگي شكل گيري، سير تحول و خصوصيات معماري و تزئينات وابسته حرم مطهر رضوي
-نقش وقف در تداوم سنت هاي هنر اسلامي
-ظرفيت ها و قابليت هاي حرم مطهر رضوي در جذب حاميان و هنرمندان و حفظ سنن هنري
-تحولات و فعاليت هاي مذهب تشيع در خراسان و تاثير آن در رشد و تحول هنر اسلامي ايران
-نقد و تحليل آثار هنري محفوظ در موزه هاي حرم رضوي


معماري و تزيينات وابسته:
-مباني نظري معماري در خراسان
-نقد و تحليل آثار معماري در خراسان
-گونه شناسي معماري سنتي(مسكوني) خراسان
-معماران، استادان، حاميان و بانيان تاثيرگذار بر آثار معماري خراسان
-جايگاه آثار معماري در تبيين تعاملات فرهنگي و هنري با ساير مناطق
-مطالعه خصوصيات فني، هنري و تاريخي تزئينات وابسته به معماري در خراسان

هنرهاي صناعي:
-بررسي تاثير عوامل تاريخي، فرهنگي، اجتماعي ، اقتصادي و سياسي در هنرهاي صناعي خراسان
-تعامل هنرهاي صناعي خراسان با هنرهاي صناعي ساير ملل مجاور
-مطالعه و تحليل هنري و فني هنرهاي صناعي در خراسان، هنرمندان و استادان
- بررسي تاثير متقابل ادبيات و هنرهاي صناعي خراسان
-رمز و نشانه هاي ديني در هنرهاي خراسان

خوشنويسي و كتاب آرايي
-سير تحول خوشنويسي و عوامل مؤثر بر رشد آن در خراسان
-جايگاه قرآن نگاري و مطالعه آثار خوشنويسي در خراسان (قرآنها،دواوين اشعار، قطعات و مرقعات)
-معرفي خوشنويسان، مذهبان، جلدسازان و كتاب آرايان خراسان

نگارگري
 -مطالعه بسترهاي شكل گيري و شكوفايي نگارگري خراسان
-تحليل ويژگي هاي بصري نگارگري خراسان و ارتباط آن با ساير مكاتب نگارگري
- بررسي و تحليل مضامين مورد توجه نگارگري خراسان و ارتباط آن با ساير مكاتب نگارگري

نظرات