سومین کنگره بین المللی عمران ، معماری و توسعه شهری

سومین کنگره بین المللی عمران ، معماری و توسعه شهری

محورهاي كنفرانس:

 مهندسي عمران و توسعه پايدار 
-  مديريت ساخت و اجرا 
-  تكنولوژي بتن 
-  روش هاي عددي در مهندسي عمران 
-  راه و ترابري 
-  ژئوتكنيك و معدن 
-  هيدروليك ، منابع آب 
-  محيط زيست 
-  مهندسي تونل براي نواحي شهري 
-  نقشه برداري، ژئودزي و ژئوماتيك 
-  فناوري نوين در مواد و مصالح ساختماني و صنعتي سازي ساختمان 
-  اخلاق ، چالش ها و ارزش ها در مهندسي عمران 
-  ايمني، مديريت بحران و پدافند غير عامل در عمران 
-  رايانه و هوش مصنوعي در مهندسي عمران 
-  كاربرد زمين شناسي مهندسي در عمران و ژئوفيزيك در سد سازي 
-  سيستم هاي GISبا تاكيد بر كاربرد آنها در مهندسي عمران 
-  مهندسي تخريب در صنعت ساختمان 
-  مباني و اصول مهندسي تخريب،مديريت و نظارت تخريب 

 مهندسي سازه ، زلزله و بهسازي لرزه اي 
- سازه هاي زير زميني 
- مهندسي ارزش 
- مهندسي منابع آب ، سازه هاي هيدروليكي و دريايي 
- هماهنگي شكلي سازه و معماري 
- توسعه شهري و به كارگيري مصالح بومي و نوين در سازه ها 
- ديناميك سازه و مقاوم سازي لرزه اي 
- سازه هاي غيرساختماني و صنعتي 
- عيب يابي لرزه اي سازه ها و روش هاي بهسازي و مقاوم‎سازي سازه‎ها 
- تحليل و نو آوري در طراحي سازه هاي بتني و فولادي 
- كاربرد فناوري هاي نوين (جداگر هاي لرزه اي ، ميراگر ها و ...) در بهسازي لرزه اي سازه ها 
- مقاوم سازي و بهسازي ساختارهاي شهري 
- بهسازي سيستم شريان هاي حياتي ،بناها و پل ها 
- ايمني سازه در معادن زير زميني 
- مقاوم سازي سازه ها در برابر آتش و بيان رويكرد هاي معماري 
- اثر زلزله بر سازه هاي فضاكار، سازه هاي بنايي و سازه هاي ويژه 

مهندسي معماري و توسعه پايدار 
- معماري پايدار 
- معماري و هويت شهري 
- نقش معماري در دستيابي به ساخت و ساز پايدار 
- نمودهاي معماري و شهرسازي سنتي و اسلامي در منطقه 
- انرژي هاي نو در معماري 
- سبك شناسي معماري 
- روش ها و فناوري هاي نو در در معماري 
- گرافيك شهري و معماري خياباني 
- تأثير اقليم بر معماري بومي و پايدار 
- الگوهاي معماري بومي 
- تأثير مصالح بوم آورد بر معماري پايدار 
- مفهوم شناسي معماري و شهر سازي معاصر 
- تاثير تحولات تكنولوژيكي در معماري 
- معماري پايدار و ساختمان‌هاي هوشمند 
- معماري ، تغيير اقليم و چگونگي مصرف انرژي 
- برنامه ريزي انرژي در طرح هاي معماري با نگاه به معماري پايدار 
- معماري منظر ، بوم شناسي و زيبايي شناسي در معماري 

برنامه ريزي ، مديريت و طراحي شهري 
- برنامه ريزي منطقه اي و شهري 
- برنامه ريزي كالبدي شهري 
- حقوق شهري 
- مديريت شهري 
- طراحي شهري 
- مديريت پروژه هاي شهري 
- كاربرد فن‌آوري‌هاي نوين در توسعه شهري 
- مشاركت در امور شهري 
- مديريت بحران 
- نماهاي شهري 
- گردشگري شهري 
- بهسازي و نوسازي شهري 
- تاثير تكنولوژي هاي جديد ساخت در بافتهاي شهري 

مهندسي ترافيك ، حمل و نقل و زيرساخت هاي شهري 
- شريان هاي حياتي و حمل و نقل شهري 
- حمل‌و‌نقل و توسعه پايدار 
- ابنيه فني و تاسيسات شهري 
- روسازي ( راه، راه آهن، فرودگاه و بندر)
- سيستم‌هاي هوشمند حمل‌و‌نقل 
- برنامه‌ريزي حمل‌و‌نقل و شهرسازي 
- آب و فاضلاب و زيرساخت هاي شهري 
- طراحي هندسي معابر 
- سيستم هاي حمل و نقلي و پايداري حمل و نقل در كلان شهرها 
- مهندسي ترافيك و برنامه ريزي حمل و نقل 
- ايمني حمل و نقل ،ترافيك و ريسك 
- مديريت سيستم‌هاي حمل‌و‌نقل 
- آموزش و فرهنگ‌سازي ترافيك 
- حمل‌و‌نقل همگاني ، اقتصاد حمل‌و‌نقل 
- قوانين و مقررات و مديريت يكپارچه در ترافيك 
- حمل و نقل غير موتوري

مهندسي محيط زيست و محيط زيست شهري 
- فضاي سبز و محيط زيست شهري 
- شهرها و سيستم مديريت محيط زيست 
- شهرنشيني و اثرات زيست محيطي آن 
- مسائل محيط زيست كلان شهرها 
- اثرات زيست محيطي طرح هاي عمراني و شهرسازي درشهرها 
- اصول مهندسي و كنترل آلاينده هاي محيط زيست در شهرها 
- ارزيابي اثرات زيست محيطي و مهندسي محيط زيست در شهرها 
- حمل و نقل شهري، اثرات و راهكارهاي زيست محيطي آن 
- كاربرد فناوري هاي نوين در پايش و حذف آلاينده هاي محيط زيست 
- اكولوژي شهري ، شهر سبز و مكانيسم هاي توسعه پاك 
- مديريت پسماند در شهرها 
- فاضلاب شهري و تصفيه آن 
- توسعه صنعتي و راهكارهاي كاهش اثرات آن ها 
- اثرات و روش هاي تجزيه و تحليل اثرات زيست محيطي پروژه ها در شهرها 
- همخواني اكولوژيكي و هماهنگي توسعه با محيط زيست 
- ايمني ، بهداشت و محيط زيست شهري 
- طراحي شهري، بهسازي منظر و محيط زيست 

مهندسي شهرسازي وتوسعه شهري پايدار 
- الگوها و شاخص هاي توسعه شهري پايدار 
- بافت فرسوده و سكونتگاه هاي غير رسمي (چالش ها و راهكارها)
- بلاياي طبيعي و اثرات آن بر توسعه پايدار شهرها 
- شهرسازي نوين و توسعه پايدار 
- تجارب توسعه شهري پايدار در جهان و ايران 
- سياست‌هاي ملي و منطقه‌اي و توسعه شهري پايدار 
- جغرافيا و توسعه پايدار شهري و روستايي 
- ناپايداري شهر و عوامل موثر 
- شناخت موانع و محدوديتها و شاخصهاي توسعه شهري پايدار 
- كاربرد فن‌آوري‌هاي نوين در توسعه شهري 
- حكمروايي شايسته و مشاركت مردمي در توسعه شهري پايدار 
- توسعه صنعت گردشگري در جهت توسعه پايدار شهري 
- شهرهاي جديد و توسعه پايدار شهر 

 منظر شهري پايدار و توسعه 
- پايداري و منظر شهري 
- تعاريف، مفاهيم و مباني نظري منظر شهري 
- برنامه ريزي و مديريت منظر شهري 
- تجارب داخلي و خارجي در زمينه منظر شهري 
- عناصر سازنده سيما و منظر شهري 
- آسيب‌شناسي منظرشهري 
- منظر شهرهاي اسلامي و شهرهاي ايران 
- منظر طبيعي شهر و شهرهاي سنتي و جديد 
- منظر شهري ، مسائل اجتماعي و خاطرات جمعي 
- نمادها، نشانه ها، هنرهاي تجسمي و منظر شهري 
- منظر شهري بافت هاي فرسوده و تاريخي 
- منظر شهري بافت هاي نوساز 
- ضوابط و دستورالعمل هاي منظر و نماهاي شهري 

مرمت بافت ها و آثار تاريخي 
- بافت هاي تاريخي 
- بهسازي آثار تاريخي 
- نوسازي شهري 
- بازسازي بافت تاريخي 

 فرهنگ ، جامعه شناسي و روانشناسي شهري 
- شهروند و حقوق شهروندي 
- فرهنگ شهر نشيني و تعامل در فضاي شهري 
- فرهنگ هاي بومي و شهر 
- روانشناسي محيطي 
- تعامل فرهنگي و كالبد شهري 
- فرهنگ و توسعه شهري 
- پايداري اجتماعي-فرهنگي در شهر 
- فرهنگ و حمل و نقل شهري 
- فرهنگ و جغرافياي شهري 
- مديريت و فرهنگ شهري 
- تبلور فرهنگ در منظر و سيماي شهري 
- نقش نهادينگي فرهنگي در شهرسازي 
- فرهنگ، هويت و منظر شهري 

 مديريت ريسك و بحران و راه كار هاي ايجاد مديريت جامع بحران 
- مخاطرات طبيعي و راه كارهاي كاهش خطرپذيري DRR 
- حلقه هاي مفقوده در چرخه اجرايي مديريت كاهش خطر پذيري بحران DRM 
- تفاوت هاي ميان مديريت بحران، مديريت مقابله، مديريت شرايط اضطرار و مديريت بازتواني 
- توانمندسازي و ظرفيت سازي تيم هاي جستجو ، آواربردار و امدادگر 
- مشاركت مردمي و ظرفيت سازي ، تغييرات اقليم و چالش هاي مديريت بحران 
- راه كارها و ضرورت هاي تشكيل نظام مديريت جامع بحران 
- نقش ديتا، اطلاعات، تكنيك ها، ابزار ها و سامانه هاي"تصميم ساز" در مديريت هوشمند سوانح 
- سيستم هاي هشدار مخاطرات طبيعي EWS ، سامانه سريع ارزيابي رخدادها RES 
- تاب آور سازي در ابعاد ملي ، شهري و روستايي و ارتقاء تاب آوري ملي و تاب آورسازي شهرها MCR 
- برنامه ريزي، آمادگي و راه كارهاي عملي براي تداوم كسب وكار BCM 
- انتقال خطر پذيري به شخص ثالث (بيمه ها) Risk Transfer 
- مديريت بحران در سيستمهاي بهداشتي و درماني 
- طراحي و استقرار سامانه هاي فرماندهي سانحه HICS و HEICS 

 

نظرات