هفتمین کنگره انجمن ژئوپلیتیک ایران (جغرافیای سیاسی شهر)

هفتمین کنگره انجمن ژئوپلیتیک ایران (جغرافیای سیاسی شهر)

محورهاي همايش:

 • 1- پيشينه، چيستي و قلمرو جغرافياي سياسي شهر
 • پيشينه جغرافياي سياسي شهري
 • مفاهيم اساسي جغرافياي سياسي شهري
 • قلمرو جغرافياي سياسي شهري
 • ماهيت جغرافياي سياسي شهري
 • 2- مديريت سياسي فضاي شهري
 • الگوهاي مديريت و حكمروايي شهري
 • دولت محلي و مديريت سياسي شهر
 • سازماندهي سياسي فضاي شهري
 • نقش و جايگاه شهرداريها و شوراهاي شهردر نظام سياسي
 • چالش­هاي مديريت فضاي شهري
 • تمركز و عدم تمركز در مديريت سياسي فضاي شهري
 • جايگاه شوراي شهر در مديريت سياسي فضاي شهري
 • مشاركت شهروندان در مديريت شهري
 • نقش و جايگاه نهادهاي مختلف در مديريت شهري(بازيگران شهري(
 • 3- امنيت شهري
 • مديريت بحران­هاي شهري
 • كانون­هاي تاثيرگذار در امنيت شهر
 • جغرافياي جرم و امنيت شهري
 • شهرهاي ساحلي و امنيت
 • شهرهاي مرزي و امنيت
 • جنگ هاي شهري و دفاع عامل
 • مديريت مخاطرات و پدافند غيرعامل در شهر
 • حاشيه­ نشيني و امنيت
 • بحران­هاي زيست محيطي(آلودگي­هاي هوا و...) و امنيت شهري
 • گتوهاي شهري(اقليت­هاي قومي، مذهبي، نژادي و...)
 • آسيب­هاي اجتماعي و امنيت شهري
 • 4- عدالت فضايي شهر
 • تقسيم قدرت در شهر
 • توسعه پايدار شهري، عدالت و برنامه‌ريزي فضايي
 • نابرابريهاي اجتماعي و عدالت فضايي در شهر
 • جغرافياي جنسيت و عدالت شهري
 • عدالت فضايي و خدمات عمومي در شهر
 • عدالت فضايي، كشمكش­ها و جنبش­هاي شهري
 • 5- شهر و فناوري هاي اطلاعاتي و ارتباطي
 • جغرافياي سياسي شهر الكترونيك
 • امنيت شهري و فناوريهاي نوين
 • شهر مجازي و چالش­هاي سياسي مديريت شهري
 • 6- ژئوپليتيك شهري
 • جايگاه جهانشهرها در مناسبات ژئوپليتيكي
 • جهاني شدن و سياه چاله­هاي شهري
 • رقابت بر سر جايگاه جهان­شهري
 • جهاني شدن و كلانشهرهاي جهاني
 • حاكميت محلي، روابط بين المللي و ديپلماسي شهري
 • وزن شهرها در نظام قدرت در مقياس محلي، ملي، منطقه­اي و بين­المللي(جهاني)
 • تروريسم شهري
 • شهر و سياست­هاي بين­الملل
 • 7- اقتصاد سياسي شهري
 • ديدگاه هاي اقتصاد سياسي، رشد و توسعه شهري
 • نظام­هاي اقتصادي و شهر
 • نقش و جايگاه اقتصادي جهان­شهرها در اقتصاد بين الملل
 • تقسيم كار جهاني و شهرها
 • الگوهاي رقابت گروه­هاي اقتصادي در شهرها
 • فرايند هاي اقتصادي-سياسي و رشد فيزيكي شهرها
 • اقتصاد سياسي شهر و آسيب هاي اجتماعي
 • 8- چالش ­ ها و فرصت ­ هاي كلانشهرهاي ايران

نظرات