اولین همایش علمی پژوهشی روانشناسی،علوم تربیتی و آسیب شناسی جامعه

اولین همایش علمی پژوهشی روانشناسی،علوم تربیتی و آسیب شناسی جامعه

محورهاي همايش:

 روانشناسي

-روانشناسي باليني
-روانشناسي عمومي
-روانشناسي تربيتي
-روانشناسي شخصيت
-خانواده درماني
-روانشناسي صنعتي و سازماني
-روانشناسي باليني كودك و نوجوان
-سنجش و اندازه گيري (روان سنجي)
-روانشناسي سلامت
-روانشناسي اسلامي
-روانشناسي و آموزش كودكان استثنايي
-روانشناسي ورزش
-مشاوره
-علوم اعصاب
-روانپزشكي
-روان پرستاري
-پرستاري
-اعتياد
-و ساير رشته هاي مرتبط

علوم تربيتي

-آموزش و پرورش و دانشگاه فرهنگيان
-فلسفه تعليم و تربيت
-برنامه ريزي درسي
-تعليم و تربيت اسلامي
-برنامه ريزي آموزشي
-آموزش در پرورش ابتدايي
-آموزش پيش دبستاني
-تكنولوژي آموزشي
-برنامه ريزي درسي
-تحقيقات آموزشي
-مديريت آموزشي
-آموزش الكترونيك
-اخلاق اسلامي
-تعليم و تربيت در اسلام
-و ساير رشته هاي مرتبط

 علوم اجتماعي و جامعه شناسي

-علوم اجتماعي
-پژوهشگري اجتماعي
-جامعه شناسي
-جامعه شناسي ديني
-جزا و جرم شناسي
-علوم ارتباطات اجتماعي
-مطالعات زنان و خانواده
-مردم شناسي
-جمعيت شناسي
-مددكاري اجتماعي
-برنامه ريزي رفاه اجتماعي
-مطالعات راهبردي فرهنگ
-مديريت و برنامه ريزي امور فرهنگي
-و ساير رشته هاي مرتبط

محور ويژه 
-راهكارهاي مقابله با آسيب‌هاي اجتماعي در جامعه
-سبك زندگي سالم
-راهكارهاي ترويج فرهنگ ايراني اسلامي
-اخلاق و فرهنگ در پژوهش
-توسعه و ترويج فرهنگ اسلامي در خانواده‌ها
-تربيت بدني و علوم ورزشي
-رفتار در مديريت
-و ساير علوم رفتاري و مرتبط

 بخش آزاد

پژوهش هاي مستخرج از پايان نامه ساير رشته ها

نظرات