اولین کنفرانس بین المللی آموزش، یادگیری، اشتغال و توسعه ی پایدار

اولین کنفرانس بین المللی آموزش، یادگیری، اشتغال و توسعه ی پایدار

محورهاي كنفرانس:

آموزش

- مديريت آموزشي و جهاني شدن
-مديريت آموزشي و خلاقيت
-مديريت آموزشي و فناوري اطلاعات
-مديريت آموزشي و ارزشيابي
-مديريت آموزشي و كارآفريني
-مديريت آموزشي و بهره وري
-مديريت آموزشي و تغيير وتحول

علوم تربيتي
- مديريت و تعليم و تربيت اسلامي
-مديريت و برنامه ريزي آموزشي
-مديريت و آموزش و پرورش ابتدايي
-مديريت و آموزش پيش دبستاني
-مديريت و تكنولوژي آموزشي
-مديريت و برنامه ريزي درسي
-مديريت و تحقيقات آموزشي
-مديريت آموزشي
-مديريت و آموزش الكترونيك
-مديريت و اخلاق اسلامي

روانشناسي
- مديريت و روانشاسي باليني
-مديريت و روانشناسي تربيتي
-مديريت و روانشناسي شخصيت
-مديريت و روانشناسي صنعتي و سازماني
-مديريت و روانشناسي عمومي
-مديريت و سنجش و اندازه گيري(روان سنجي)
-مديريت و روانشناسي سلامت
-مديريت و روانشناسي وآموزش كودكان استثنايي

مديريت
- مديريت و تكنيك هاي بهينه سازي
-مديريت كيفيت، بهره وري و تعالي سازماني
-مديريت راهبردي
-مديريت استراتژيك و رقابت
-مديريت منابع انساني
-مديريت نكنولوژي، تحقيق و توسعه
-مديريت بهبود كيفيت فرايند ياددهي- يادگيري
-مديريت تشكيلات و روشها
-مديريت سيستم هاي اطلاعاتي
-مديريت استراتژيك
-مديريت دانش
-مديريت نوآوري و كارآفريني
-مديريت تكنولوژي و فناوري اطلاعات
-مديريت برنامه ريزي توسعه جهانگردي

اشتغال و توسعه پايدار
- آموزش هاي مهارتي بازار محور در اقتصاد مقاومتي
-آموزش هاي مهارتي و اقتصاد دانش بنيان
-مشاغل نوين و آموزش هاي مهارتي
-مهارت آموزي و يادگيري مادام العمر
-مهارت آموزي ، اقتصاد يادگيرنده و توسعه پايدار
-مهارت آموزي ، كار آفريني و اشتغال
-آموزش هاي مهارتي مجازي و توانمندسازي عمومي
-توسعه اخلاق حرفه اي در آموزش هاي مهارتي
-روشهاي نوين استفاده از فنون و حرف در جهت ايجاد اشتغال
-استاندارد هاي نوين جذب سرمايه هاي انساني
-آموزش منابع انساني در جهت رشد و توسعه
-سياستها و راهبردهاي مديريت و بهره برداري پايدار منابع طبيعي
-سلامت ،رفاه اجتماعي، كيفيت زندگي و زيست پذيري روستايي
-فقرزدايي و كاهش نابرابري­هاي اجتماعي
-اصول و مباني نظري و مفهومي آموزش عالي و توسعه پايدار
-رويكردها، الگوها و شاخص‌هاي آموزش عالي و توسعه پايدار
-تجربه‌هاي جهاني آموزش عالي و توسعه پايدار
-عملكرد و آسيب‌شناسي آموزش عالي ايران از منظر پايداري و توسعه پايدار
-چشم‌انداز و وضعيت مطلوب آموزش عالي ايران از منظر پايداري و توسعه پايدار
-نقش زنان درتوسعه پايداراقتصادي
-زنان، مهارت آموزي و اشتغال
-آينده پژوهي در مهارت آموزي و اشتغال
-كشاورزي و توسعه پايدار
-آبخيزداري و مديريت منابع آب و خاك
-منابع طبيعي و توسعه پايدار
-مديريت ، ترويج و اقتصاد در بخش كشاورزي
-مديريت سوانح طبيعي و مديريت بهره وري از طبيعت
-مديريت انرژي و توسعه پايدار
-زيست بوم پايدار و توسعه
-محيط زيست انساني و توسعه پايدار
-محيط زيست طبيعي و توسعه پايدار
-توريسم ، گردشگري ، طبيعت گردي و توسعه پايدار

 محور ويژه
- نقش مديريت آموزشي در همدلي و همزباني دولت و ملت
-مديريت آموزشي و توسعه پايدار
-روانشناسي مديريت و توسعه پايدار

نظرات