هشتمین کنگره انجمن ژئوپلیتیک ایران همدلی اقوام ایرانی انسجام و اقتدار ملی

هشتمین کنگره انجمن ژئوپلیتیک ایران همدلی اقوام ایرانی انسجام و اقتدار ملی

محورهاي كنگره:

معرفت شناسي مطالعات قومي در ايران: رويكردها و راهكارها
- تبارشناسي مفهوم قوم و قوميت در تاريخ و تمدن ايراني
- رويكردهاي نظري مطالعات قومي در ايران: ضعف و قوت ها
- مدل نظري بومي براي مطالعات قومي در ايران

 
فرهنگ ايراني ، اقوام و همدلي
- فرهنگ ايراني فرهنگ همگرا
- پيوند زبان و ادبيات فارسي با زبان و ادبيات اقوام ايراني
- هويت ايراني – اسلامي بنياد انسجام و اقتدار ملي
- ميراث فرهنگي مشترك اقوام ايراني و انسجام ملي
- مديريت تنوع فرهنگي و انسجام ملي در ايران (بايسته ها و راهبردها)

 
جهان بومي شدن و همدلي قومي
- جهان بومي شدن و مناسبات قومي در ايران
- الگوها و مطالعات موردي همگرايي قومي و مقايسه آن با تنوع فرهنگي در ايران
- پيوستگي اقوام ايراني در پرتو تحولات منطقه­ اي
- چالش هاي انسجام و اقتدار ملي: ملاحظات خارجي، افراط گرايي و ...
- رسانه، اقوام ايراني و انسجام ملي

 
توسعه پايدار ناحيه اي  و انسجام ملي
- ظرفيت هاي ناحيه اي و توسعه پايدار و انسجام ملي
- عدالت فضايي در ايران: چالش ها و راهكارها
- گردشگري و توسعه پايدار ناحيه اي در ايران
 

 سازماندهي سياسي فضا و همدلي اقوام ايراني
- مشاركت سياسي و همدلي اقوام ايراني
- تعاملات فضايي و همدلي اقوام ايراني
- نقش اقوام ايراني در امنيت مرزي

نظرات