اولین همایش ملی مدیریت، علوم تربیتی، روانشناسی و مطالعات آموزش و پروش

اولین همایش ملی مدیریت، علوم تربیتی، روانشناسی و مطالعات آموزش و پروش

محورهاي همايش:


مديريت

-مديريت اسلامي
-مديريت دولتي
-مديريت بازرگاني
-مديريت صنعتي
-مديريت اجرايي
-مديريت دانش
-تجارت الكترونيك
-مديريت گردشگري و جهانگردي 
-مديريت منابع انساني ، مديريت استراتژيك منابع انساني ، مديريت منابع انساني الكترونيكي
-سيستم هاي مديريت اطلاعات
-مديريت و كارآفريني
-مديريت مالي
-مديريت استراتژيك
-مديريت امور فرهنگي
- مديريت رسانه 
-مديريت آموزشي
مديريت آموزش عالي
-ساير موضوعات مرتبط با مديريت

 علوم تربيتي
-تعليم و تربيت اسلامي
-برنامه ريزي آموزشي
-برنامه ريزي درسي
-آموزش و پرورش ابتدايي
-آموزش پيش دبستاني
-تكنولوژي آموزشي
-تحقيقات آموزشي
-مديريت آموزشي
-فلسفه تعليم و تربيت
-آموزش و پرورش تطبيقي
-جامعه شناسي آموزش و پرورش
-آموزش عالي
-آموزش الكترونيك
-ساير موضوعات مرتبط با علوم تربيتي

علوم روانشناسي
-روانشناسي باليني
-روانشناسي تربيتي
-روانشناسي شخصيت
-روانشناسي صنعتي و سازماني
-روانشناسي عمومي
-سنجش و اندازه گيري(روان سنجي)
-روانشناسي سلامت
-روانشناسي وآموزش كودكان استثنايي

مطالعات آموزش و پرورش

-آموزش و پرورش و دانشگاه فرهنگيان
-آموزش و پرورش و روش هاي نوين تدريس 
-آموزش و پرورش و آسيب هاي اجتماعي
-آموزش و پرورش و آموزش عالي
-آموزش و پرورش و هويت ايراني اسلامي
-آموزش رياضي، فيزيك، شيمي، زيست، زبان انگليسي و ...
-ساير موضوعات مرتبط با مطالعات آموزش و پرورش

 محور ويژه

-آموزش و پرورش و مردم، همدلي و هم زباني؛ چالش ها و راهكارها

نظرات