اولین کنگره پژوهشی کاربرد علوم نوین در مطالعات جغرافیایی ایران

اولین کنگره پژوهشی کاربرد علوم نوین در مطالعات جغرافیایی ایران

محورهاي كنگره:

-سيستم اطلاعات جغرافيايي GIS
-WEBGIS
-MOBILEGIS
-سنجش از دور RS
-پرنده بدون سرنشين UAV
-سيستم موقعيت ياب جهاني GPS

نظرات