سومین کنفرانس ملی جامعه شناسی و علوم اجتماعی

سومین کنفرانس ملی جامعه شناسی و علوم اجتماعی

محورهاي كنفرانس:

جامعه شناسي نظري-مفهومي
  •   مفاهيم جامعه شناسي
  •   نظريه هاي جامعه شناسي
  •   تفكر نظري در جامعه شناسي
  •   فلسفه و علوم اجتماعي
  •   نظريه ها و مفاهيم كلاسيك جامعه شناسي
  •   جامعه شناسي نوين

روش شناسي علوم اجتماعي
  •   روش هاي پژوهش جامعه شناسي

آسيب شناسي اجتماعي
  •   انحرافات اجتماعي و گروه هاي كجرو
  •   آسيب هاي اجتماعي
  •   هنجارهاي اجتماعي
  •   جامعه شناسي اعتياد

رفاه اجتماعي
  •   جامعه شناسي نابرابري هاي اجتماعي
  •   فقر، رفاه و طرد اجتماعي

جامعه شناسي سلامت و پزشكي
  •   جامعه شناسي بدن، بيماري و سالخوردگي

جامعه شناسي ارتباطات
  •   جامعه شناسي ارتباطات و رسانه ها
  •   جامعه شناسي جامعه ي ارتباطي

جنسيت و خانواده
  •   جامعه شناسي خانواده
  •   جامعه شناسي جنسيت 

جامعه شناسي فرهنگي
  •   جامعه شناسي ادبيات
  •   جامعه شناسي دين
  •   جامعه شناسي فرهنگ
  •   جامعه شناسي معرفت
  •   جامعه شناسي هنر
  •   جامعه شناسي آموزش و پرورش
  •   جامعه شناسي تعليم و تربيت
  •   جامعه شناسي حقوق
  •   جامعه شناسي علم و فناوري

جامعه شناسي سياسي
  •   جامعه شناسي سياسي

جامعه شناسي تاريخي
  •   جامعه شناسي تاريخي

جامعه شناسي توسعه
  •   جامعه شناسي توسعه روستايي
  •   جامعه شناسي كشاورزي
  •   جامعه شناسي جهان سوم
  •   جامعه شناسي سازمان هاي مدرن
  •   جامعه شناسي نژاد، قوميت و مهاجرت

جامعه شناسي شهري
  •   جامعه شناسي شهر

نظرات