اولین همایش ملی سواد آموزی و ارتقای سلامت

اولین همایش ملی سواد آموزی و ارتقای سلامت

محورهاي همايش:

-سلامت جسماني، رواني و اجتماعي
-كيفيت زندگي
-بهزيستي، سرزندگي و شادكامي
-عوامل خانوادگي و شغلي موثر بر سلامت
-رفتار سازماني و سلامت
-ارتباط سلامت با كيفيت فرايند ياددهي- يادگيري
-راهكارهاي ارتقاء سطح سلامت ( مداخلات درماني، روانشناختي و اجتماعي)
-نقش نهادهاي اجتماعي در ارتقاء سطح سلامت آموزش دهندگان و فراگيران
-فرصت ها، چالش ها و راهكارهاي ارتقاي سلامت
-نقد و بررسي برنامه هاي درسي با توجه به سبك زندگي مبتني بر سلامت
-شيوه هاي آموزشي جديد در جهت آموزش سبك زندگي مبتني بر سلامت به آحاد جامعه
-نقش تكنولوژي آموزشي در ارتقاي سطح سواد و سلامت
-راهكارهاي افزايش كيفيت و اثربخشي برنامه هاي پس از سواد آموزي در افزايش سطح سلامت
-نقش ساير ارگان ها در تدوين، اجراي برنامه هاي سوادآموزي مرتبط با سلامت
-ساير موضوعات مرتبط
-محور ويژه: خواندن، درك متن و مهارت هاي پردازش نحوي و واجي

نظرات