چهاردهمین کنفرانس ملی هیدرولیک ایران

چهاردهمین کنفرانس ملی هیدرولیک ایران

محورهاي كنفرانس:

-تجهيزات و روش‌هاي اندازه‌گيري در هيدروليك
-سازه‌هاي هيدروليكي
-سيستم‌هاي انتقال و توزيع آب
-فناوري‌هاي نوين در مهندسي هيدروليك
-كاربرد سيستم‌هاي اطلاعات جغرافيايي و سنجش از دور در مهندسي هيدروليك
-ماشين‌هاي هيدروليكي
-مهندسي رودخانه
-هيدروانفورماتيك
-هيدروليك دريا و سواحل
-هيدروليك زيست محيطي
-هيدروليك محيط‌هاي متخلخل

نظرات