همایش ملی جایگاه علوم گردشگری در آمایش سرزمین و توسعه منطقه ای با تاکید بر استان گلستان

همایش ملی جایگاه علوم گردشگری در آمایش سرزمین و توسعه منطقه ای با تاکید بر استان گلستان

محورهاي همايش:

جايگاه علم گردشگري در ايران
ـ گردشگري در جايگاه يك علم بين رشته اي و تخصص هاي مرتبط
ـ ديدگاه ها و رويكردهاي توسعه علوم گردشگري در ايران
ـ سياستگذاري و خط مشي گذاري علوم گردشگري در كشور
ـ رشد كمي و كيفي علوم  گردشگري در دانشگاه ها و موسسات آموزش عالي كشور
ـ  ارزيابي مطالعات و پژوهش هاي گردشگري  در ايران
ـ آسيب شناسي برنامه هاي توسعه علوم گردشگري در كشور

گردشگري و آمايش سرزمين
ـ نظريه ها و پارادايم هاي  گردشگري و آمايش سرزمين
ـ الگويابي  فضايي و گونه شناسي گردشگري در آمايش سرزمين
ـ  ارزيابي ها و توان سنجي هاي محصول گردشگري در آمايش سرزمين
ـ  شبكه مقاصد گردشگري در آمايش سرزمين ( ضرورت ها و اهداف)
ـ مدل ها و روش هاي ارزيابي و توان سنجي گردشگري در آمايش سرزمين
تحليل و سازماندهي فضايي گردشگري در آمايش سرزمين
ـ مدل هاي پايش و ارزيابي برنامه هاي توسعه گردشگري در آمايش سرزمين
ـ جايگاه گردشگري در توسعه منطقه اي و بسترهاي آمايش سرزمين

گردشگري و آمايش سرزمين در استان گلستان
ـ جايگاه و مزيت هاي  گردشگري در توسعه استان گلستان
ـ  علوم گردشگري و آمايش سرزمين در استان گلستان
ـ ضرورت هاي راهبردي در سياستگذاري و توسعه گردشگري در استان گلستان
ـ ظرفيت هاي طبيعي، اجتماعي، فرهنگي توسعه گردشگري در استان گلستان
ـ  قابليت هاي محصول گردشگري در مناطق مختلف استان گلستان
ـ  پتانسيل سنجي الگوهاي فضايي گردشگري  در استان گلستان
ـ شبكه مقاصد گردشگري و آمايش سرزمين در استان گلستان
ـ  موسسات آموزش عالي و آموزش  منابع انساني مورد نياز گردشگري در استان گلستان

نظرات