دومین کنگره بین المللی فرهنگ و اندیشه دینی

دومین کنگره بین المللی فرهنگ و اندیشه دینی

موسسه سفيران فرهنگي مبين با همكاري جوامع علمي و دانشگاهي اقدام به برگزاري دومين كنگره بين المللي فرهنگ و انديشه ديني نموده است. 

 

محورهاي كنگره:


معارف اسلامي ، فرهنگ و انديشه ديني

الگوي فرهنگ ديني از منظر قرآن

مباني نظري فرهنگ ديني از منظر قرآن و عترت

فرهنگ ديني در سيره رسول اكرم و ائمه اطهار (عليهم السلام)

جايگاه تفكر و انديشه در قرآن كريم

جايگاه تفكر و انديشه در سيره رسول اكرم و ائمه اطهار (عليهم السلام)

مطالعات تطبيقي اسلام، اديان و مذاهب

پلوراليسم فرهنگي، انديشه ديني

بررسي تطبيقي انديشه­هاي سكولار و انديشه ديني

انديشه و فرهنگ در تراث انديشمندان اسلامي

جايگاه فطرت در فرهنگ و انديشه ديني

 

فقه، فرهنگ و انديشه ديني

نقش فقه حكومتي در تحقق فرهنگ ديني؛

تبيين مباني فقهي فرهنگ ديني؛

بررسي تطبيقي مباحث فقهي ولايت فقيه؛

شاخص­هاي فقهي فرهنگ ديني؛

بررسي مناسبات و روابط دانش فقه و فرهنگ ديني

كاركردهاي فرهنگي و اجتماعي عبادات

مباني فقهي صلح و جنگ در انديشه اسلامي

بررسي فقهي رسانه‌هاي ارتباطي

 

فلسفه، فرهنگ و انديشه ديني

فلسفه فرهنگ

فلسفه تعليم و تربيت ديني؛

توسعه فرهنگي و فلسفه­هاي مضاف

فرهنگ ديني؛ ماهيت، قلمرو و كاركرد‌ها

جايگاه فرهنگ در دانش كلام اسلامي

 

تاريخ ، فرهنگ و انديشه ديني

بررسي تطبيقي تاريخي فرهنگها؛

سير تاريخي انديشه ديني (در نظريه و عمل)؛

بررسي اسناد تاريخي مرتبط با فرهنگ و انديشه ديني (آرشيوسازي)

نقش تاريخ در انتقال فرهنگي

تأثيرات سلسله­هاي پادشاهي بر فرهنگ و انديشه ديني در ايران

بررسي تاريخي خدمات متقابل اسلام و ملل مختلف

تغييرات انديشه اسلامي در سير تاريخي از پيدايش تاكنون

تأثيرات تمدن­هاي قبل از اسلام بر انديشه اسلامي

تأثيرات انديشه اسلامي بر ساير تمدن­ها

 

علوم سياسي، فرهنگ و انديشه ديني

بررسي انديشه­هاي فرهنگي امام و رهبري

نظام بين الملل و فرهنگ ديني.

سياست­هاي تمدن­هاي غربي در مبارزه با انديشه اسلامي

جايگاه قدرت در انديشه ديني

انديشه سياسي شيعي

بررسي انواع حكومت از منظر انديشه ديني

دولت، فرهنگ و انديشه ديني

اصول و مباني سياست خارجي از ديدگاه انديشه ديني

 

علوم اجتماعي ، فرهنگ و انديشه ديني

جايگاه خانواده در فرهنگ ديني

فرهنگ و قوميتها در انديشه ديني

مسائل فرهنگي تمدن اسلامي

رسانه­ها و فرهنگ ديني

خسارت‌هاي مادي و معنوي رسانه‌ها بر جامعه و اشخاص

موانع و محدوديتهاي توسعه فرهنگ ديني

نقش و شيوه مشاركت مردمي در توسعه فرهنگي

مطالعه تطبيقي تجارب جهاني درتوسعه فرهنگي و فرهنگ ديني

نقش فن‌آوري‌هاي نوين درتوسعه فرهنگ و انديشه ديني

فرهنگ و انديشه ديني و مسائل نوظهور

نقش فرهنگ و انديشه ديني در ارتقاء بهداشت رواني افراد

سلامت مبتني بر فرهنگ و انديشه ديني

مديريت روابط بين فردي و مهارت هاي فرهنگي

مهارتهاي زندگي، فرهنگ و انديشه ديني

مطالعات فرهنگي زنان

نقش زنان در توسعه فرهنگي

تعارضات بين نقشي زنان

نسبت نظريه ي پيشرفت زنان در فرهنگ ديني

اختلالات فرهنگي و اجتماعي

سبك هاي فرهنگي و انديشه ديني در خانواده

بررسي رفتارهاي اجتماعي در فرهنگ و انديشه ديني

نسبت الگوهاي فرهنگي و انديشه ديني

ناهنجاري‌هاي فرهنگي در انديشه ديني

جايگاه امنيت رواني و اجتماعي در فرهنگ و انديشه ديني

نقش آموزه‌هاي ديني در شكل‌گيري فرهنگ و تمدن

سبك زندگي ديني

مردم شناسي، فرهنگ و انديشه ديني

انسان شناسي، فرهنگ و انديشه ديني

شبكه­هاي اجتماعي و فرهنگ ديني

باز تعريف فرهنگ و انديشه ديني بر اساس اقتضائات معاصر

منزلت اجتماعي در نظام فرهنگ ديني

بررسي تطبيقي نظام­هاي فرهنگي با نظام فرهنگي ديني

تعيين شاخص­هاي نظام فرهنگ ديني

 

اقتصاد، فرهنگ و انديشه ديني

تاثيرات اقتصادي بر فرهنگ

اقتصاد اسلامي و فرهنگ ديني

منابع مالي حكومتي در انديشه ديني

مطالعات تطبيقي مكاتب اقتصادي و نظريات اقتصاد اسلامي

تاريخ انديشه اقتصادي اسلام

روش شناسي اقتصاد اسلامي

اقتصاد خانواده در فرهنگ اسلامي

بازار اسلامي

انديشه رفاه در فرهنگ اسلامي

مدل اقتصاد اسلامي

بانكداري اسلامي

بيمه اسلامي

جايگاه انسان در اقتصاد اسلامي

الگوي مصرف اسلامي

ساز و كارهاي اقتصاد اسلامي در مواجهه با شرايط اقتصاد جهاني

نظام هدفمند حمايتي در اسلام

جايگاه دولت، ملت در اقتصاد اسلامي

 

مديريت، فرهنگ و انديشه ديني

اصول و مباني مديريت اسلامي

مكانيسم­هاي مديريت فرهنگي- اجتماعي در انديشه ديني

مديريت اسلامي مدل­ها و روش­ها

مديريت معنوي در جامعه ديني

سياست­گذاري فرهنگي

فرهنگ ديني و چالش­هاي آينده

بررسي تطبيقي مديريت ديني با مديريت علمي رايج

آينده پژوهي در فرهنگ و انديشه ديني

مديريت‌ فرهنگ ديني، سازمانهاي متولي وچالش‌هاي موجود

توسعه فرهنگ ديني

نقش‌ اداري‌ - اجرايي‌ مديريت در فرهنگ ديني

الگوهاي برنامه ريزي در فرهنگ و انديشه ديني

الگوي ارزيابي در مديريت اسلامي

اهميت و ضرورت برنامه ريزي و نظارت در اسلام

رهبري در اسلام

مسئوليت پذيري در اسلام

تشويق و تنبه در اسلام

مديريت جهادي از منظر اسلام

مديريت رسانه‌هاي جمعي

 

حقوق، فرهنگ و انديشه ديني

بررسي تطبيقي مباني حقوقي در انديشه ديني

ظرفيت­شناسي قانوني حكومت ديني

مطالعه تطبيقي حقوق بين الملل و فقه

بررسي پيامدهاي فرهنگي- اجتماعي اجراي حدود

حقوق بشر در انديشه ديني

بررسي حقوقي تعاملات خارجي دولت اسلامي

حقوق شهروندي در انديشه ديني

حقوق اقليت­هاي ديني در اسلام

مطالعۀ تطبيقي حقوق زنان از ديدگاه اسلام و غرب

حقوق فرهنگي؛ ماهيت، مصاديق و احكام

مطالعه تطبيقي روابط اخلاق و حقوق از منظر انديشه ديني و غربي

آثار مجازات و تعزيرات اسلامي بر فرهنگ

پيشگيري از جرم در اسلام

حقوق خانواده در اسلام

مالكيت فكري در اسلام

 

اخلاق و عرفان، فرهنگ و انديشه ديني

فلسفه اخلاق

اخلاق و حكمت صدرايي

بررسي انديشه­هاي عرفاني امام و رهبري

جنبش­هاي معنوي غير اصيل

فرهنگ ديني و عرفان اسلامي

بررسي تطبيقي نظام اخلاقي اسلامي و نظام­هاي سكولار

اخلاق در روابط بين‌الملل

نقش اخلاق در امنيت رواني جامعه

رويكردهاي اخلاقي در انديشه ديني

مطالعه تطبيقي ديدگاه­هاي اخلاقي اسلام و ساير اديان

چالش هاي اخلاقي در عرصه فرهنگ

اخلاق اقتصادي- اقتصاد اخلاقي

 

روان­شناسي و فرهنگ و انديشه ديني

مباني معرفت شناختي روان شناختي از ديدگاه اسلام

تعامل روان و رفتار از ديدگاه ديني

رويكردهاي نوين روان­شناسي معاصر از ديدگاه آموزه­هاي ديني

مولفه­هاي الگوي راهبردي روان­شناسي اسلامي

تحليل آيين­هاي ديني از ديدگاه روان­شناسي اجتماعي

روان­شناسي جنسيت در انديشه ديني

الگو سازي و الگوپذيري از ديدگاه اسلام

شخصيت و هويت در انديشه ديني

روان­شناسي مثبت گرا در انديشه ديني

آسيب­شناسي رواني از منظر دين

روان­شناسي اخلاق ديني

ديدگاه اسلام در روان­شناسي رشد

مباني انسان شناختي روان­شناسي از ديدگاه اسلام

اختلالات رشدي با تكيه بر علل پيش از تولد ، حين تولد و پس از تولد

 

جغرافيا ( محيط شهري و روستايي) و فرهنگ و انديشه ديني

مديريت فرهنگي دربرنامه ريزي شهري وروستايي

توسعه پايدارشهري با رويكرد فرهنگ اسلامي

پدافندغيرعامل در شهرها از ديدگاه اسلام

بررسي تأثير عوامل محيطي و جغرافيايي بر فرهنگ شهري و روستايي

نقش سازمانهاي مردم نهاد در توسعه پايدارفرهنگي

محيط زيست در فرهنگ و انديشه ديني

حاكميت و حفاظت از محيط زيست

جغرافيا در انديشه مسلمانان

 

هنر و رسانه، فرهنگ و انديشه ديني

اصول و مباني هنر در انديشه ديني

معماري و شهرسازي اسلامي-ايراني

نظام اطلاع رساني و تبليغات از منظر دين

ماهيت و كاركرد رسانه ديني

هنرهاي نمايشي از منظر دين

تأثير هنر در انتقال مفاهيم فرهنگي

تأثير فلسفه و حكمت اسلامي بر معماري اسلامي- ايراني

بازتاب مضمامين قرآني بر هنر و معماري ايراني

نظرات