دومین همایش بین المللی مدیریت و مهندسی تالاب

دومین همایش بین المللی مدیریت و مهندسی تالاب

محورهاي همايش:

 تالاب‌ها و تنوع زيستي

-تنوع زيستي زيستگاه‌هاي آبي و تالاب‌ها
-وضعيت گونه‌هاي در معرض خطر در تالاب‌ها
-نقش فعاليت­هاي انساني و گونه‌هاي مهاجم در تهديد تالاب‌ها
-پويايي و دورنماي زيست بومي تالاب‌ها
 
 ارزش و عملكردهاي تالاب‌ها
- ارزش‌گذاري اقتصادي و تعيين خسارت زيست‌محيطي تالاب‌ها
- گردشگري و مديريت تالاب‌ها
-نقش تالاب‌ها در تعديل هواشناختي و كاهش ريزگردها
-تغيير اقليم و تالاب‌ها
- رابطه متقابل تالاب‌ها و سلامت جوامع انساني
 
 كيفيت آب، آلودگي، احيا و مهندسي تالاب‌ها
- راه‌كارهاي نوين در حفظ و بازسازي تالاب‌ها
- نقش تالاب‌ها در كاهش و كنترل آلودگي‌ها
-مدل‌سازي و مهندسي تالاب‌ها       
- مديريت حوزه آبخيز تالاب­ها
-شاخص كيفيت آب تالاب‌ها
 
 قوانين، مقررات و مديريت تالاب‌ها
-نقش نهادهاي دولتي، غيردولتي و محلي در مديريت و احياي تالاب­ها
-بهره‌برداري بهينه و حفظ حقابه تالاب‌ها
-كاربرد سامانه اطلاعات جغرافيايي و سنجش‌ازدور در ارزيابي، مديريت و پايش تالاب‌ها
-قوانين و مقررات حفاظت و مديريت تالاب‌ها

نظرات