همایش ملی مهندسی عمران و پژوهشهای نیاز محور

همایش ملی مهندسی عمران و پژوهشهای نیاز محور

محورهاي همايش:

-مهندسي سازه و زلزله
-كنترل سازه هاي مهندسي عمران
-روش هاي عددي در مهندسي عمران
-مهندسي سازه هاي هيدروليكي و دريايي
-مهندسي ژئوتكنيك
-كاربرد روش‌هاي عددي در مهندسي ژئوتكنيك
-فناوري و مصالح نوين در مهندسي ژئوتكنيك
-ديناميك خاك و ژئوتكنيك لرزه‌اي
-كاربردهاي سنجش ازدور
-مهندسي نقشه برداري
-مديريت بحران و پدافند غيرعامل درمهندسي عمران
-مهندسي ارزش و ارزيابي ريسك درمهندسي عمران
-فناوريهاي نوين در صنعت ساختمان
-مهندسي راه، حمل و نقل و ترافيك
-مهندسي محيط زيست

نظرات