چهارمین همایش ملی معماری،شهرسازی و پژوهش های نیاز محور با محوریت تحولات نوین و پژوهش های کاربردی

چهارمین همایش ملی معماری،شهرسازی و پژوهش های نیاز محور با محوریت تحولات نوین و پژوهش های کاربردی

محورهاي همايش:

معماري

-نظريه ها ، تجارب و رويكردها معماري معاصر
چالش ها و الزامات تحقيقات معماري در دوران معاصر
بررسي رويكردهاي رايج معماري
روشهاي نوين در تحقيقات معماري

- بررسي ابزارها، تكنولوژي هاي نوين و كاربردي در حوزه طراحي و اجرا ء معماري
علوم رايانه و نرم افزارهاي نوين در طراحي معماري
معماري پارامتريك، بيونيك و بيومورفيك
مصالح و فن آوري هاي نوين در ساز ه هاي معماري

- معماري و پژوهش هاي اجتماعي
اهميت معماري در بروز تعاملات اجتماعي
معماري، امنيت و مشاركت اجتماعي

- تقابل بحران و تحول در معماري
بررسي تحولات معماري و شناخت بحرانهاي ناشي از تحولات در طول زمان
اهميت بازخواني معماري بومي و تطابق با تحولات نوين

-تحولات جهاني در آموزش مهندسي معماري
واكاوي روشهاي آموزش معماري و تجارب مدارس معماري در جهان
دستور زبان و روشهاي طراحي معماري

- توسعه پايدار در معماري
معماري و نقش آن در توسعه پايدار
معماري زيست مبنا و طراحي اكولوژيكي
مصالح ، سازه و طراحي معماري هوشمند
انرژي هاي تجديد پذيرو كارامد در معماري


شهرسازي

- برنامه ريزي، طراحي و مديريت شهري
شهرسازي، تكنولوژي و توسعه نوين شهري
شهرسازي زيست مبنا
تعاملات اجتماعي در فضاهاي شهري
مدرنيته و هويت شهري
مشاركتهاي مردمي و نقش آن در توسعه مديريت شهري

-توسعه پايدار
حاشيه نشيني و اسكان غيررسمي
توسعه پايدارو شهرهاي مجازي، شهرهاي الكترونيكي، شهرهاي هوشمند
مديريت و ارزيابي اثرات زيست محيطي، انرژي هاي نو و تجديد پذير
سرمايه گذاري، مديريت درآمد و اقتصاد پايدار
حمل ونقل و توسعه پايدار

- گردشگري
برنامه ريزي شهري و توسعه گردشگري
راهبردهاي توسعه پايدار گردشگري
ارزيابي هويت ايراني- اسلامي در مقاصد گردشگري
مديريت شهري و توسعه گردشگري نوين

-شهرهاي خلاق
شهرهاي خلاق و گسترش هاي شهري نوين
شهرهاي خلاق در حوزه محيط زيست، حمل و نقل شهري و قوانين شهري
شهرهاي خلاق در حوزه پژوهشهاي اجتماعي

-منظر شهري
مباني برنامه ريزي، طراحي و اجرا در منظر شهري
اصول اكولوژيكي در مديريت منظر شهري
عناصر سازنده و هويت بخش در مناظر شهري سنتي و شهرهاي جديد
منظر شهرهاي اسلامي، آسيبشناسي، چالش ها و تجارب موفق جهاني

-مديريت بحران شهري
برنامه هاي كاهش خطرات زلزله در شهرهاي زلزله خيز
كاهش آسيبپذيري، مقاوم سازي و بهسازي اماكن و شريانهاي شهري

نظرات