اولین کنفرانس پیشرفتهای نوین در حوزه انرژی

اولین کنفرانس پیشرفتهای نوین در حوزه انرژی

محورهاي همايش:

- مهندسي برق

-مهندسي عمران و معماري

- مهندسي مكانيك و انرژي

نظرات