پنجمین همایش ملی مهندسی ارزش ایران

پنجمین همایش ملی مهندسی ارزش ایران

محورهاي همايش:

مديريت ارزش در سطح راهبرد
  -مديريت ارزش و توسعه پايدار
  -جايگاه مديريت ارزش در تدوين چشم انداز، راهبرد، برنامه و روش‌هاي توسعه ملي كشور

مديريت ارزش در سطح كاربرد
 - كاربرد مهندسي ارزش در طراحي، اجرا و بهره برداري طرح‌ها
 -كاربرد مهندسي ارزش در حل مسئله
 - كاربرد مديريت ارزش در بيشينه كردن بهره وري طرح‌ها

مديريت ارزش، فرصت ها و چالش‌ها
 -جايگاه قانوني مديريت ارزش و قوانين، مقررات و راهكارهاي لازم براي براي توسعه فرهنگ ارزش
 -فرصت‌ها و چالش‌هاي بكارگيري مهندسي ارزش
 -مهندسي ارزش محرك نوآوري و خلاقيت
 -مديريت پروژه با رويكرد مديريت ارزش

نظرات