کنفرانس بین المللی مهندسی ارزش و مدیریت هزینه

کنفرانس بین المللی مهندسی ارزش و مدیریت هزینه

محورهاي كنفرانس:

- نقش مهندسي ارزش و مديريت هزينه در مديريت پروژه‌هاي عمراني

- نقش عوامل انساني در مهندسي ارزش و مديريت هزينه

- كاربرد  مهندسي ارزش و مديريت هزينه در افزايش بهره‌وري و كيفيت

- كاربرد مهندسي ارزش و مديريت هزينه در استراتژي‌هاي بورس، بانك و بيمه

- جايگاه مهندسي ارزش و مديريت هزينه در مديريت بحران

- نقش مهندسي ارزش و مديريت هزينه در مديريت انرژي و محيط زيست

جايگاه مهندسي ارزش در استراتژي‌هاي آتي مديريت و برنامه‌ريزي كشور

- ساير مباحث مرتبط با مهندسي ارزش و مديريت هزينه

نظرات