همایش ملّی فرهنگ، کالبد و محیط در معماری و شهر اسلامی

همایش ملّی فرهنگ، کالبد و محیط در معماری و شهر اسلامی

اهداف همايش:

-توسعه دانش معماري و شهرسازي در بستر مباحث اسلامي
-شناخت افق هاي جديد در معماري و شهرسازي اسلامي
-استفاده از تجربيات جهاني در سرزمين هاي اسلامي

 

 

محورهاي همايش:

شهر در تمدن اسلامي:
-رويكرد ها و نظريه ها
-فرهنگ و طراحي شهري در گذر زمان
-شهر، محيط و كالبد
-تجربيات موفق طراحي شهري

معماري در تمدن اسلامي:
-نظريه ها و نگرش ها
-محيط ، فرهنگ و معماري
-سبك زندگي اسلامي و معماري فضاهاي مسكوني
-تحليل و ارزيابي نمونه هاي اجرا شده

نظرات