همایش ملی مدیریت محیط زیست و توسعه پایدار

همایش ملی مدیریت محیط زیست و توسعه پایدار

محورهاي همايش:

آلودگي و ارزيابي محيط زيست

  -آلودگي و محيط زيست
-آلودگي­هاي هوا
-آلودگي­هاي خاك
-آلودگي­هاي صوتي
-آلودگي­هاي دريايي
-آلودگي­هاي صنعتي
-آلودگي­هاي اكوسيستم هاي آبي و تالابي
  -ارزيابي و آمايش سرزمين
-ارزيابي­هاي محيط زيستي
  -ارزيابي اثرات توسعه بر محيط زيست
  -ارزيابي ريسك محيط زيستي
-مدل­هاي آمايش سرزمين
  -نقش مهندسي محيط­ زيست در انجام مؤثر مطالعات ارزيابي اثرات زيست محيطي طرح­ها (EIA)
  -اثرات محيط زيستي پروژه­ها و طرح­هاي كلان
  -اصول مهندسي و كنترل آلاينده­هاي محيط زيست
-شناسايي و كنترل آلودگي­هاي ناشي از معادن كشور

 مديريت محيط زيست

-مديريت پسماندها
-پسماندها و بازيافت
-پسماند­هاي الكترونيكي و الكتريكي
-مديريت مواد زائد خطرناك
-بازيافت مواد زائد
-بازيافت مواد زائد خطرناك
-مديريت تالاب­ها
-مديريت مناطق ساحلي
-شناخت مناطق تالابي مستعد حفاظت
-مديريت محيط زيست شهري و منطقه­اي
-تدوين و اجرايي نمودن مقررات زيست محيطي و نقش آن در كاهش تخريب محيط زيست
-نقاط ضعف و قوت قوانين و مقررات ملي و بين المللي محيط زيست
-روش­هاي مديريت و كاهش آلاينده­هاي آلي پايدار (POPs)
-زباله­سوزهاي بيمارستاني و صنعتي و راهكارهاي راهبردي بهينه آن­ها
-روش­هاي نهادينه سازي فرهنگ محيط زيستي

فناوري­هاي نوين محيط زيستي

-روش­ها و مدل سازي نوين در محيط زيست
-كاربرد فناوري­هاي نوين در محيط زيست
-فناوري­هاي نوين مهندسي محيط زيست در پايش و حذف آلاينده­هاي محيط زيست
-فناوري­هاي نوين كاهش و حذف گازهاي آلاينده و ذرات خروجي از دودكش صنايع
 -كاربرد GIS در شناسايي و پهنه­بندي آلاينده هاي محيط زيستي
 -به كارگيري نانوتكنولوژي در فيلتراسيون فاضلاب هاي شهري و صنعتي (نانو فيلترها)
-بررسي مدل­هاي رياضي و نرم افزاري پخش آلاينده ها
 -كاربرد نرم افزارهاي جديد محيط زيستي در پروژه هاي عمراني و صنعتي
  -استانداردهاي نوين آلاينده­هاي خطرناك در منابع هوا، آب و خاك
-روش­هاي مؤثر آموزش مهندسي محيط زيست
  -فناوري اطلاعات و محيط زيست
  -نانوتكنولوژي و محيط زيست
  -كاربرد بيوتكنولوژي در حفظ محيط زيست
  -گياه پالايي

اقتصاد محيط زيست

  -ارزش­گذاري اقتصادي محيط زيستي
-ارزش­گذاري اقتصادي تالاب­ها
-ارزش­گذاري اقتصادي مناطق حفاظت شده، پارك­هاي ملي و جنگلي
  -ارزش­گذاري اقتصادي پسماندهاي قابل بازيافت
  -ارزش­گذاري اقتصادي عملكرد محيط زيستي صنعت
 -بررسي خسارت­هاي تغيير اقليم

 حقوق محيط زيست

 -حقوق محيط زيستي
 -قوانين و مقررات ملي و بين­المللي محيط زيستي
 -جرائم محيط زيستي


 توسعه پايدار و محيط زيست

-توسعه صنعتي و راهكارهاي كاهش اثرات آن­ها
  -شهرنشيني و اثرات محيط زيستي آن
  -الگوهاي توسعه پايدار و محيط زيست شهري
  -طراحي شهري، بهسازي منظر و محيط زيست
  -حمل و نقل شهري، اثرات و راهكارهاي محيط زيستي آن
 -عوامل مؤثر در كاهش تنوع زيستي حاصل از بهره برداري از اكوسيستم­هاي خشكي و آبي

 تنوع زيستي

 - تنوع زيستي و محيط زيست
 -شناسايي تنوع زيستي فونستيك وفلورستيك مناطق تالابي
 -شناسايي تنوع زيستي فونستيك وفلورستيك مناطق حفاظت شده و پارك هاي ملي
 -بوم شناسي و حفاظت از آن

انرژي­هاي نو و پاك و محيط زيست

 - انرژي هاي پاك ومحيط زيست
 - بهينه سازي مصرف انرژي و پيامدهاي كاهش آلودگي

محور­هاي مرتبط

-چالش­هاي منطقه­اي و بين­المللي محيط زيستي
  -محيط زيست و دولت الكترونيك
 -حساب­داري محيط زيستي
  -گردشگري و مخاطرات محيط زيستي
 
ساير ايده­هاي نوين و مرتبط محيط زيستي....

نظرات