دومین کنفرانس ملی رویکردهای نوین در مهندسی کامپیوتر  و برق

دومین کنفرانس ملی رویکردهای نوین در مهندسی کامپیوتر و برق

 محورهاي كنفرانس: 

Software Engineering
Artificial Intelligence
Computer Networks 
Information Technology
Computer Architecture
Electronics
Power Systems
Control Engineering

نظرات