اولین کنفرانس ملی مدیریت و بهینه سازی مصرف انرژی

اولین کنفرانس ملی مدیریت و بهینه سازی مصرف انرژی

 محورهاي كنفرانس:

-روش هاي مديريت انرژي در سيستم انرژي (توليد، تبديل، انتقال، ذخيره سازي، توزيع و مصرف انرژي)
-مطالعه و تحليل آماري تاثير مديريت انرژي بر مصرف
-نقش سياستهاي مالي و حمايتي دولت در اجراي صحيح مديريت انرژي
-روش هاي ابتكاري آموزش و فرهنگ سازي در كنترل مصرف انرژي
-نقش فناوريهاي نوين در كنترل مصرف انرژي
-تاثير اقيلم و شرايط جغرافيايي بر مديريت عرضه و تقاضاي انرژي
-راهكارهاي مديريت در مسائل زيست محيطي در بهينه سازي مصرف انرژي
-شهر سازي، معماري در بهينه سازي مصرف انرژي
-ارزيابي فني و اقتصادي طرح هاي مرتبط با انرژي
-بهينه سازي مصرف انرژي در مهندسي كشاورزي
-مطالعات اجتماعي، فرهنگي و معارف اسلامي در بهينه سازي مصرف انرژي
-آموزش، برنامه ريزي و كارآفريني در بهينه سازي مصرف انرژي
-مديريت انرژيهاي نو و پاك و ساير موضوعات مرتبط با بهينه سازي مصرف انرژي

نظرات