دومین همایش ملی رویکردهای کاربردی و پژوهشی در علوم انسانی و مدیریت

دومین همایش ملی رویکردهای کاربردی و پژوهشی در علوم انسانی و مدیریت

محورهاي كنفرانس:

-پژوهش‌هاي كاربردي در علوم انساني
- پژوهش‌هاي كاربردي در مديريت

 

محورهاي فرعي كنفرانس:
-علوم انساني اسلامي
-جامعه شناسي و ارتباطات
-تاريخ و تمدن
-روانشناسي
-هنر و معماري
-فلسفه
-علوم سياسي
-فقه و حقوق
-اقتصاد
-حسابداري
-مديريت دولتي
-مديريت مالي
-مديريت بازرگاني و تكنولوژي
-مديريت صنعتي
-ديگر رشته هاي مديريت و علوم انساني

نظرات