بیست و سومین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی ایران

بیست و سومین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی ایران

محورهاي كنگره:

- روش هاي نوين فرآوري و نگهداري مواد غذايي

- روش هاي نوين پايش كيفيت در صنايع غذايي

-نانوتكنولوژي و نانو بيوتكنولوژي در صنايع غذايي

- ميكروبيولوژي و بيوتكنولوژي در صنايع غذايي

- مدل سازي در فرآيندهاي مواد غذايي

- غذاهاي عملگرا

 - غني سازي مواد غذايي

- جايگزين هاي طبيعي افزودني هاي سنتزي

- ريزپوشاني در صنايع غذايي

- بسته بندي هاي نوين مواد خوراكي

- فرآوري پسمانده هاي صنايع غذايي

- ساير پژوهش ها در صنايع غذايي

نظرات