کنفرانس ملی روانشناسی علوم تربیتی و اجتماعی

کنفرانس ملی روانشناسی علوم تربیتی و اجتماعی

محورهاي همايش:

  روانشناسي:
-روانشاسي باليني
- روانشناسي تربيتي
- روانشناسي شخصيت
- روانشناسي صنعتي و سازماني
- روانشناسي عمومي
- سنجش و اندازه گيري(روان سنجي)
- فلسفه تعليم و تربيت
- برنامه ريزي درسي
- روانشناسي سلامت
- روانشناسي وآموزش كودكان استثنايي
- علوم روانشناسي و توسعه پايدار


علوم تربيتي :
-تعليم و تربيت اسلامي
- برنامه ريزي آموزشي
- آموزش و پرورش ابتدايي
- آموزش پيش دبستاني
- تكنولوژي آموزشي
- برنامه ريزي درسي
 تحقيقات آموزشي
- مديريت آموزشي
- آموزش الكترونيك
- اخلاق اسلامي
- علوم تربيتي و توسعه پايدار


علوم اجتماعي :
-پژوهش علوم اجتماعي
- علوم ارتباطات اجتماعي
- مطالعات زنان و خانواده
- مردم شناسي
- جامعه شناسي
- جمعيت شناسي
- مددكاري اجتماعي
- برنامه ريزي رفاه اجتماعي
-  مطالعات راهبردي فرهنگ
- مديريت و برنامه ريزي امور فرهنگي
- علوم اجتماعي و فرهنگي و توسعه پايدار

نظرات