سومین کنفرانس ملی مدیریت بحران و HSE در شریان های حیاتی، صنایع و مدیریت شهری

سومین کنفرانس ملی مدیریت بحران و HSE در شریان های حیاتی، صنایع و مدیریت شهری

محورهاي كنفرانس:

مديريت بحران
•    نقش رسانه‌ها، آموزش و فرهنگ‌سازي
•    نقش سيستم‌هاي ارتباطي، اطلاعاتي و مخابراتي
•    نقش واحدهاي مديريت بحران سازماني در مديريت ريسك بحران شهري
•    نقش آمادگي در كاهش آسيب‌پذيري از بحران‌هاي شهري
•    ارزيابي آسيب‌پذيري، آسيب‌رساني و ريسك شريانهاي حياتي در بحران‌هاي طبيعي
•    الگوي مديريت شهري يكپارچه در بحران
•    طراحي شهري، شهرسازي، تأسيسات، پايانه‌ها، مترو و بافت‌هاي فرسوده
•    تحليل نقش سامانه‌هاي ICS وNIMS در مديريت ريسك سوانح طبيعي
•    قوانين و مقررات حقوق در مديريت بحران شهري
•    مديريت بحران صنعتي، ضرورت‌ها و پيش نيازها
•    پالايشگاه‌ها، خطوط انتقال نفت و گاز و صنايع پتروشيمي
•    امداد و نجات و اسكان اضطراري
•    بيمارستان‌ها و آمادگي بيمارستاني
•    پل‌ها، تونل‌ها، راه‌ها، خطوط ريلي، فرودگاه‌ها و اسكله‌ها
•    نقش شريان‌هاي حياتي در تسريع روند بازگرداني پس از حادثه
•    نقش نيروهاي انتظامي، نظامي و امنيتي
•    تأمين مسكن و بازسازي مناطق آسيب‌ديده
•    اطفاء حريق، آواربرداري و مديريت مواد شيميايي خطرناك
•    نقش بيمه‌ها و بانك‌ها در مديريت بحران
•    جامعه‌شناسي و روانشناسي بلايا
•    مخاطرات مرتبط‌ با تغييرات اقليمي
•    مديريت ريسك سانحه با نگاه به مخاطرات چندگانه
•    تغييرات اقليمي و چالش‌هاي مديريت ريسك
•    خشكسالي، بحران آب و گرد و غبار در ايران
 
حوزه HSE شهري
•    ارزيابي بهداشت، ايمني و محيط زيست (HSE) در پروژه‌هاي ساختماني شهري
•    ارزيابي در پروژه‌هاي زيرساختي شهري 
•    ارتقا فرهنگ ايمني حمل و نقل شهري 
•    آموزش بهداشت، ايمني و محيط زيست (HSE) و نقش آن در مديريت شهري
•    تحليل رابطه توسعه پايدار شهري با بهداشت، ايمني و محيط زيست (HSE)
•    ارزيابي بهداشت، ايمني و محيط زيست (HSE) پيمانكاران پروژه‌هاي عمراني شهري
 
حوزهHSE  صنعتي
•     تجزيه و تحليل علل حوادث صنعتي با روش‌هاي مختلف
•    مديريت بحران در حوادث صنعتي
•    ارزيابي ريسك حريق در صنايع 
•    قوانين، مقررات و استانداردها در بهداشت، ايمني و محيط زيست (HSE)
•    تحليل‌هاي اقتصادي در بهداشت، ايمني و محيط زيست (HSE)
•    تحليل سامانه‌اي در بهداشت، ايمني و محيط زيست (HSE)
•    روش‌هاي نوين ارزيابي ريسك بهداشت، ايمني و محيط زيست (HSE) در صنايع
•    بهداشت، ايمني و محيط زيست (HSE) پيمانكاران 
•    مباحث حقوقي در بهداشت، ايمني و محيط زيست (HSE) در صنايع 
•    نقش فناوري‌هاي نوين در بهداشت، ايمني و محيط زيست (HSE) صنعتي 
•    روش‌هاي ارتقا نگرش در بهداشت، ايمني و محيط زيست (HSE) صنعتي 

 

نظرات