سومین کنفرانس ملی مدیریت و مهندسی سیلاب با رویکرد سیلاب های شهری

سومین کنفرانس ملی مدیریت و مهندسی سیلاب با رویکرد سیلاب های شهری

 دبيرخانه دائمي كنفرانس سيلاب در نظر دارد سومين كنفرانس ملي مديريت و مهندسي سيلاب را در تاريخ‌هاي 21 و 22 مهرماه 1394 و با مشاركت بخش‌هاي مختلف در دانشگاه تهران برگزار نمايد.

 

محورهاي كنفرانس:

توسعه و سيل
•    از دست رفتن آبخوان‌ها و افزايش رويداد سيل
•    الگوي توسعه شهري مبتني بر تقابل با سيل و مشكلات آن
•    الگوي توسعه شهري سازگار با فعاليت‌هاي اكوسيستم و امتياز آن
•    رويداد سيل به‌عنوان يكي از اجزاي ديناميك اكوسيستم
•    تجربه‌ها و درس آموخته‌هاي ملي و بين‌المللي در مديريت سيلاب شهري
•    سيل و مديريت جامع منابع آب

 شناخت كمي و كيفي سيل
•    شبيه‌سازي سيل و ايرادهاي مدل‌هاي شبيه‌سازي سيلاب‌هاي شهري براي كاربرد در شرايط اقليم شهرهاي ايران
•    پايش سيستم‌هاي مديريت سيلاب شهري
•    سيستم‌هاي كنترل و هدايت سيلاب شهري
•    تغيير اقليم و اثرات آن در وقوع رويداد سيل
•    شبيه‌سازي جريان‌هاي واريزه‌اي
•    سيستم‌هاي كنترل و هدايت جريان‌هاي واريزه‌اي

مديريت رويداد سيل (پيش‌بيني، پيش‌گيري، كاهش آسيب)
•    مديريت كاربري اراضي، برنامه‌ريزي شهري و شهرسازي
•    مديريت رودخانه‌ها و سيلاب شهري
•    سيستم‌هاي هوشمند پيش‌بيني و هشدار سريع سيل
 
 مديريت بحران سيل پس از وقوع
•    آموزش و آگاهي‌رساني و نقش آن در مديريت بحران سيلاب شهري
•    تدوين برنامه عملياتي مديريت سيلاب شهري (Action Plan)
•    نقشه‌ي خطرپذيري سيل و مسايل مترتب با آن
•    ارزيابي و آسيب‌سنجي خطر سيلاب و راهكارهاي تعديل آن
•    بازسازي و بازتواني بعد از وقوع سيلاب
•    آمادگي مقابله و نقش سازمان‌هاي امدادي-خدماتي (آتش‌نشاني، امداد و نجات، مراكز درماني و ...) در مديريت بحران سيل
•    اثر سيل بر زيرساخت‌هاي توسعه شهري (شبكه حمل‌ونقل، تأسيسات آب و برق و گاز و مخابرات)

 

مهرناز محافل

مهرناز محافل

  • گوینده و مجری

نظرات